Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Κοινωνιολογίας

2024-2025

Προκήρυξη Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 2024-2025

 Φόρμα υποβολής αίτησης

(Προθεσμία από 01/06/2024 έως 30/06/2024)

2022-23

Παράταση του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Με το άρθρο 32 παρ. 2 του πρόσφατου Ν. 5029/2023, στο άρθρο 66 του ν. 4589/2019, περί των μεταβατικών διατάξεων, προστέθηκε παρ. 6 η οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «6. Βεβαιώσεις για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δυνάμει της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 δύναται να χορηγούνται σε αποφοίτους Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον ενεγράφησαν σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (…)».

Επίσης με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, η παρ. 2 του άρθρου 456 του Ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε ως εξής: «2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους».

Επομένως, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος παρατείνεται και συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με τον υφιστάμενο Κανονισμό του, για όσους και όσες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και απόφοιτους, έχουν εισαχτεί μέχρι και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την επιφύλαξη της παραπάνω διάταξης σε ό,τι αφορά στον χρόνο εισαγωγής τους. Η σχετική προκήρυξη για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να δημοσιευτεί τον προσεχή Ιούνιο.

2023-24

Προκήρυξη Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 2023-24

Φόρμα υποβολής αίτησης (Προθεσμία 01/06/2023-30/06/2023)

Παρακαλώ δείτε το σχετικό αρχείο:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΠΔΕ 2023 2024

Προκήρυξη Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 2022-23

Φόρμα υποβολής αίτησης (Προθεσμία 01/06/2022-30/06/2022)

Αποτελέσματα- Επιλεγέντες ΠΠΔΕ 2022 2023

2021-22

Προκήρυξη Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμήματος Κοινωνιολογίας 2021-22

Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμήματος Κοινωνιολογίας (ισχύει από το 2021-22)

2020-21

Πρόγραμμα Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμήματος Κοινωνιολογίας 

2019-20

Πρόγραμμα Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμήματος Κοινωνιολογίας 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.