ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

1.1 Εισαγωγικά –Δήλωση

Η πολιτική του Τμήματος θεμελιώνεται στην καλλιέργεια των ανθρωπιστικών αρχών και το σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη σύμφωνα με τα θεσπισμένα από τους Διεθνείς Οργανισμούς Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη. Οποιαδήποτε διάκριση που σχετίζεται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τη θρησκεία και οποιαδήποτε νόμιμη κοινωνική αντίληψη και πρακτική θεωρείται απαράδεκτη καθώς επίσης και η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές, της πολιτικής αυτής, το Τμήμα λειτουργεί με βάση τους κανόνες δεοντολογίας για την έρευνα, τη διδασκαλία, τα πνευματικά δικαιώματα και την ακαδημαϊκή συμπεριφορά των μελών όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας.

H παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης και η ενίσχυση και βελτίωση του παραγόμενου επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, αποτελεί πρώτιστο μέλημα και μέρος της στρατηγικής και ευθύνης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, για την πραγματοποίηση του οποίου δεσμεύεται όλο το προσωπικό του.
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας διαμορφώνεται, μεταβάλλεται, βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις, και ανατροφοδοτείται διαρκώς με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές/τριες, διοικητικό προσωπικό). Η ΠΔΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας χαράσσεται με γνώμονα την υποστήριξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και του επιστημονικού προσανατολισμού των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) που προσφέρει το Τμήμα αλλά και με σκοπό να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης και η βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και με συμμόρφωση προς τις αρχές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
Η χάραξη της ΠΔΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας επικεντρώνεται στην προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου των ΠΣ καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται κάθε φορά, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, με απώτερο σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Βασικό συστατικό των ΠΣ του Τμήματος αποτελεί το ΠΠΣ το οποίο αντανακλά και αναδεικνύει τη βασική επιστημονική και ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Την αρμοδιότητα διαχείρισης των θεμάτων ακαδημαϊκής ποιότητας και αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχει η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και ορίζεται με ετήσια θητεία από τη ΓΣ του Τμήματος. Την ευθύνη έγκρισης του ΠΔΠ έχει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών (ΟΜΕΑ, ΕΠΠΣ κλπ.).

 

1.2 Τομείς δράσης του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας – Στοχοθεσία

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται με τους αντίστοιχους στόχους του Ιδρύματος. Ειδικότερα, η ΠΔΠ του ΠΠΣ του Τμήματος Κοινωνιολογίας εξειδικεύεται στις παρακάτω σαφείς διεργασίες και στόχους που ταξινομούνται στους ευρύτερους τομείς δράσης του εκπαιδευτικού έργου, της μαθησιακής διαδικασίας, των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας καθώς και των επιστημονικών και διοικητικών διαδικασιών του Τμήματος:

Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με στοχευμένη μέριμνα αφενός για διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησής του και αφετέρου για επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών

 • Την ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΠΠΣ
 • Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Την ενίσχυση της ποιότητας των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • Τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και επίδοσης των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στα προγράμματα σπουδών
 • Τη συνεχή αύξηση της επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων από την πλευρά των φοιτητών/τριών
 • Τη μείωση του ποσοστού των φοιτητών/τριών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
 • Τις αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών/τριών όπου κρίνονται απαραίτητες και είναι εφικτές
 • Την αξιοποίηση της σύγχρονης πολυμεσικής ηλεκτρονικής τεχνολογίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της διοίκησης, την εξοικείωση με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης moodle και τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων ευρείας απήχησης για την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες
 • Την ενθάρρυνση των φοιτητών/τριών να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
 • Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον επιστημονικό τομέα με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος
 • Την σύνδεση της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου έρευνα, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές , και τη διεξαγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης ερευνητικών δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
 • Την ενίσχυση της κοινωνικής απήχησης της έρευνας με την προαγωγή της συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών με στόχο τη διάχυση της γνώσης στην κοινωνία και ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών, και προώθησης της συμμετοχή της στις διαδικασίες παραγωγής γνώσης, ανταλλαγής και διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας (κοινές ερευνητικές/ εκπαιδευτικές δράσεις με συνεταιρισμούς, οργανώσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, δράσεις κοινωνικής καινοτομίας, αξιοποίηση ερευνών από φορείς καταπολέμησης διακρίσεων, προώθησης οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, κοκ)
 • Την αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και της παραγόμενης νέας γνώσης για τη χάραξη πολιτικών οι οποίες θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων, ιδίως μέσω της διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών (συμμετοχές ερευνητών/ αναφορές ερευνών σε διαδικασίες διαμόρφωσης/ διαβούλευσης/ προπαρασκευής πολιτικών και νομοθεσίας) δίνοντας έμφαση σε ποιοτικά κριτήρια και σε ποιοτικές διαδικασίες και πρακτικές αξιολόγησης
 • Τη σύνδεση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών στόχων με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον
  Το συνεχή αναστοχασμό και την τροποποίηση των διδακτικών στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων ανά μάθημα ώστε να είναι συμβατοί με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και με συμμόρφωση προς τις αρχές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας
 • Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος υπόκεινται σε εσωτερική επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος
 • Την ενίσχυση της αξιολόγησης των διδασκόντων και των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες ώστε να βοηθήσει όχι μόνο στην καταγραφή των υπαρχόντων προβλημάτων αλλά και στην υιοθέτηση νέων ή την τροποποίηση των υφιστάμενων στρατηγικών που αφορούν τη διδακτική διαδικασία και την εν γένει λειτουργία του Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδιαίτερα στα προγράμματα σπουδών
 • Την ενθάρρυνση και ενίσχυση δημιουργίας νέων, διατμηματικών, διεπιστημονικών ή και διιδρυματικών συνεργασιών και συνδιδασκαλίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών
 • Την λήψη αποφάσεων για τη περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω της ενίσχυσης και διάχυσης ερευνητικών έργων και συνεργασιών με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής
 • Την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων και των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού
 • Τη βελτίωση της οργάνωσης και παροχής άλλων προγραμμάτων σπουδών (όπως π.χ. Διδακτική Επάρκειας) ή σεμιναρίων ή λοιπών αυτοχρηματοδοτούμενων κύκλων μαθημάτων προς όφελος των φοιτητών, της τοπικής κοινωνίας κλπ.
 • Την προσέλκυση υψηλού επιπέδου επιστημόνων και ερευνητών για συνεργασία με το Τμήμα ή/και διεκδίκηση θέσης Δ.Ε.Π. από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Τη ενίσχυση της συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας στο πλαίσιο σύζευξης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και ενίσχυσης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
 • Την επιδίωξη της αύξησης της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των φορέων της εργασίας και της κοινωνίας προς τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
 • Την αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του Τμήματος.
 • Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υποστηρικτικών διοικητικών υπηρεσιών και την επίλυση προβλημάτων αναφορικά με την υλοποίηση του διοικητικού έργου
 • Τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος
 • Τη συνεχή προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων υποδομών (αίθουσες διδασκαλίες, γραφεία διδασκόντων, εργαστήρια κλπ).

Ο επιτυχής σχεδιασμός και η επιτυχής εφαρμογή και διαχείριση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας αναμένεται να επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Ενίσχυση του κύρους και της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών του Τμήματος
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του Τμήματος, σε σχέση με συναφή τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού
 • Ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας
 • Παροχή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων προς όφελος της επιστήμης, αλλά και της κοινωνίας και του πολιτισμού
 • Διασύνδεση εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και ισόρροπη ανάπτυξη τους
 • Βελτίωση των όρων λειτουργίας του τμήματος. Μέριμνα για διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών, βελτίωση των υποδομών του Τμήματος Κοινωνιολογίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών με προτεραιότητα τη φοιτητική κοινότητα.
 • Διαρκή βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης και της συνεργασίας μελών ΔΕΠ και αποφοίτων με ερευνητικούς, επιστημονικούς και πολιτισμικούς φορείς
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας στην τοπική κοινωνία
 • Ενδυνάμωση του διεθνούς προσανατολισμού του Τμήματος Κοινωνιολογίας με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος και της επιστημονικής ταυτότητας των μελών του
 • Δημόσια λογοδοσία και επίτευξη της στήριξης από την κοινωνία
 • Εξασφάλιση των πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Τμήματος.

 

1.3 Δομές και δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Κοινωνιολογίας, που περιγράφεται παραπάνω εξειδικευμένη σε μια πολλαπλότητα τομέων, επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες δράσεις συνεχούς παρακολούθησης και περιοδικής εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης:

 • Τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΠΣ) του Τμήματος, η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και έχει την ευθύνη για: (α) τη διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΠΠΣ με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, (β) την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων κατά την υλοποίηση του ΠΠΣ, (γ) την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση εξελίξεων στα αντίστοιχα προγράμματα συναφών Τμημάτων στα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Τη σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας, η οποία είναι υπεύθυνη για (α) τη διαδικασία συμπλήρωσης των (ηλεκτρονικών/εντύπων) ερωτηματολογίων αξιολόγησης του διδακτικού έργου και των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες, (β) τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης, και (γ) για την παρακολούθηση των αξιολογικών δεικτών κατάταξης του Τμήματος Κοινωνιολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ΟΜΕΑ παρουσιάζει στη ΓΣ του Τμήματος τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων και προτείνει τρόπους βελτίωσης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους/τις φοιτητές/ριες του Τμήματος.
 • Την ετήσια Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας που διενεργείται, σε συντονισμό από την ΟΜΕΑ, με τη συνδρομή όλων των οργάνων και επιτροπών του Τμήματος καθώς και αρμόδιων μελών του διοικητικού προσωπικού. Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων με ποσοτικά δεδομένα για: την εισαγωγή, φοίτηση και αποφοίτηση των φοιτητών/τριών, την πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και του υπόλοιπου επιστημονικού και ερευνητικού, την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών), την ερευνητική παραγωγή σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο από μέρους των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εν γένει λειτουργία του Τμήματος. Σημαντικό εργαλείο για την εσωτερική αξιολόγηση αποτελούν, επίσης, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης αποτυπώνονται στην εσωτερική έκθεση αξιολόγησης η οποία συντάσσεται από την ΟΜΕΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η παρουσίαση της έκθεσης γίνεται σε ειδική συνεδρία της ΓΣ του Τμήματος οπότε και αποφασίζονται οι όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.
 • Την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος που διενεργείται περιοδικά με ευθύνη της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος.
  Στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης συμμετέχουν ελληνόφωνοι καθηγητές ή/και ερευνητές ΑΕΙ και ιδρυμάτων του εξωτερικού και οι αξιολογήσεις γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες της ΑΔΙΠ, σε πλήρη συντονισμό με τις πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση που ισχύουν διεθνώς. Τα συμπεράσματα, οι συστάσεις και οι βελτιωτικές προτάσεις των επιτροπών αποτελούν βασική παράμετρο βελτίωσης των υπηρεσιών και των υποδομών του Τμήματος Κοινωνιολογίας αλλά και της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξής του. Η περιοδικότητα της εξωτερικής αξιολόγησης καθορίζεται από την ΑΔΙΠ.

 

1.4 Δημοσιοποίηση της πολιτικής ποιότητας

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας δημοσιοποιεί τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές του δραστηριότητες με άμεσο και προσβάσιμο τρόπο. Η Πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του Τμήματος, καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα αυτής, επικαιροποιημένα και διατυπωμένα με αντικειμενικότητα και σαφήνεια δημοσιοποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://www.modip.uoc.gr/el) και στην επίσημη κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος Kοινωνιολογίας (https://sociology.soc.uoc.gr/). Στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://www.modip.uoc.gr/el) υπάρχει αναλυτική καταχώρηση των διαδικασιών, των μέσων, των παραγόμενων αποτελεσμάτων και των Εκθέσεων Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης τόσο των ακαδημαϊκών τμημάτων όσο και του Ιδρύματος. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται οι μελλοντικοί, οι νεοεισερχόμενοι και εν ενεργεία φοιτητές/τριες καθώς και το ευρύτερο κοινό. Ειδικά οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Τμήματος και κατά τις τελετές υποδοχής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Κοινωνιολογίας ενημερώνει για την πολιτική ποιότητας σε διαλέξεις, ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του στην τοπική κοινωνία (π.χ. σε σχολικές επισκέψεις, σε εκπαιδευτικές εκθέσεις κλπ.) καθώς και σε εθνικά και διεθνή συνέδρια που διοργανώνονται από μέλη ή ομάδες του Τμήματος. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας δημοσιοποιείται επίσης κατά τις επαφές του Τμήματος με επαγγελματικούς φορείς που εμπλέκονται στα προγράμματα πρακτικής άσκησης και σε ερευνητικά προγράμματα, και στους αποφοίτους του.