Όραμα και αποστολή

Η κοινωνιολογία είναι μια εμπειρικά προσανατολισμένη κοινωνική επιστήμη που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα στην ιστορική και τη συγχρονική τους διάσταση. Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι να εξοπλίσει θεωρητικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στα αντικείμενα της κοινωνιολογίας, όπως επίσης και να τις/τους καταστήσει ικανές/νούς στη χρήση των εμπειρικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας. Οι σπουδές στην Κοινωνιολογία προσανατολίζονται στην ανάπτυξη της αυτόνομης και μεθοδολογικά αναστοχαστικής κοινωνιολογικής σκέψης για την επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων, ενώ μεγάλη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών/τριών να στοχάζονται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς τους στην κοινωνική πραγματικότητα. Επίσης, στοχεύουν στη θεωρητικά και μεθοδολογικά θεμελιωμένη εκπαίδευση για την απόκτηση γνώσεων γύρω από την κοινωνική δομή, την κοινωνική αλληλόδραση και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Το περιεχόμενο των σπουδών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας είναι δομημένο με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει μια γενική κοινωνιολογική γνώση, καθώς και πιο εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους αντικείμενα της κοινωνιολογίας και άλλων συγγενών κοινωνικών επιστημών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών έχει πλουραλιστικό χαρακτήρα και θεραπεύει τους βασικούς επιμέρους κλάδους της Κοινωνιολογίας.

H επιστημονική φυσιογνωμία, η στοχοθεσία και ο ευρύτερος ακαδημαϊκός προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας παρακολουθεί τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτός καθορίστηκε κατά την ίδρυση του Πανεπιστημίου και επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα. Συστατικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί η σταθερή ποιοτική αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών και η ανάδειξη και προβολή της διακριτής ταυτότητάς τους έναντι άλλων στο εσωτερικό της χώρας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης χαρακτηρίζεται από : (α) τη συνεχή ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων σύμφωνα με τις εξελίξεις στην έρευνα, (β) τις εκσυγχρονισμένες μεθόδους διδασκαλίας, (γ) την μαθησιακά βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας στηρίζει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Κρήτης και το συγκριτικό του πλεονέκτημα στην παροχή σπουδών υψηλής ποιοτικής στάθμης.

 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Βασική επιδίωξη του ΠΠΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων με κριτική κοινωνιολογική γνώση, με προσόντα που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς στο εγχώριο και διεθνές ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον, και που τους εξασφαλίζουν ευρείες προοπτικές απασχόλησης σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο των σπουδών τους. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2018-19) σχεδιάστηκε και αναθεωρήθηκε με βάση αυτόν τον κεντρικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό του ΠΠΣ.
Το βασικό πλεονέκτημα των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας, έγκειται στην επιστημονική τους κατάρτιση που τους εξασφαλίζει τα κατάλληλα εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) έτσι ώστε να προσεγγίζουν τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με θεωρητική επάρκεια και να διαμορφώνουν ερευνητικά σχέδια για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτύπωση και αντιμετώπισή τους. Οι πτυχιούχοι κοινωνιολόγοι είναι εφοδιασμένοι με ειδικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να μελετούν τις αλλαγές στην κοινωνική δομή, σε συγκριτική διάσταση, και να ερμηνεύουν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές που υιοθετούνται από διάφορες κοινωνικές ομάδες και κοινωνικές κατηγορίες ατόμων. Υπό αυτήν την έννοια, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος είναι οι καταλληλότεροι/ες επιστήμονες για τη διαμόρφωση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις απαιτούμενες πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπισή τους. Για το λόγο αυτό, στο Πρόγραμμα Σπουδών μας δίδεται ιδιαίτερο βάρος στα μαθήματα που αφορούν στη γνώση και χρήση των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας, με στόχο να εξοπλίσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την οργάνωση ερευνητικών σχεδίων και την επεξεργασία δεδομένων, με τη χρήση των πιο σύγχρονων υπολογιστικών μέσων και εργαλείων.

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να απασχοληθούν ως καθηγητές/τριες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε αντικείμενα που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, στην έρευνα, το σχεδιασμό και τις εφαρμογές των κοινωνικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης των διακρίσεων, προγραμμάτων τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης, κοινοτικών παρεμβάσεων σε καταστάσεις κρίσης, ανάλυσης κοινωνικών προβλημάτων και την υλοποίηση συναφών προγραμμάτων, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και λειτουργίας τυπικών ή άτυπων οργανώσεων και δικτύων. Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι σε θέση να αναλάβουν θέσεις εργασίας σχετικές με την επιστημονική οργάνωση και λειτουργία ποικίλων κοινωνικών θεσμών και υπηρεσιών.