Προκήρυξη εισαγωγής στο πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας Ακ.Έτους 2022-2023

Ρέθυμνο, 27 Μαϊου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την απόφαση της 338ης/ 17-4-2019 Συνέλευσης του Τμήματος και την έγκριση της απόφασης αυτής από την 408η/16-5-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υλοποιεί Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (εφεξής Π.Π.Δ.Ε), με βάση το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δύναται, μεταξύ άλλων, να πιστοποιηθεί με βεβαίωση που χορηγεί Τμήμα ΑΕΙ, μετά από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Σπουδών. Το Π.Π.Δ.Ε. διέπεται από τον οικείο Κανονισμό, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε από την 363η/21.04.2021 Συνέλευση του Τμήματος.
Σκοπός του Π.Π.Δ.Ε. είναι να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ώστε οι απόφοιτοι/απόφοιτές του να αποκτήσουν τα τυπικά ή/και αυξημένα ουσιαστικά προσόντα για να εργαστούν στη διδασκαλία αντικειμένων του κλάδου τους, κατόπιν διορισμού ή πρόσληψής τους, ως Εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Δομών της Δια Βίου Μάθησης.
O κύκλος μαθημάτων του Π.Π.Δ.Ε. συνίσταται σε έξι (6) μαθήματα κατανεμημένα σε δύο (2) ενότητες: α) μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης και β) μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση (οι δύο (2) θεματικές ενότητες καλύπτουν τις τρεις (3) θεματικές περιοχές που είχαν οριστεί στο -καταργηθέν- άρθρο 2 του Ν. 3848/2010: Α. «Εκπαίδευση και Αγωγή», Β. «Θέματα μάθησης και διδασκαλίας» και Γ. «Ειδική Διδακτική και την Πρακτική Διδακτική Άσκηση»), τα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στον οικείο Κανονισμό του Π.Π.Δ.Ε., που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα μαθήματα διεξάγονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και διέπονται από τις αντίστοιχες προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης. Ελάχιστος χρόνος φοίτησης ορίζονται τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο Π.Π.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών καθώς και απόφοιτοι/απόφοιτές του. Απόφοιτοι/απόφοιτες αντίστοιχων Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων γίνονται κατά περίπτωση δεκτοί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων καθορίζεται σε ετήσια βάση από τη Συνέλευση του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. Κατά την περίοδο αυτή θα εισαχθούν όχι περισσότεροι από 35 φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος και 25 απόφοιτοι/απόφοιτες. Η φοίτηση στο Π.Π.Δ.Ε. είναι δωρεάν (άνευ διδάκτρων).

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας από 01.06.2022 έως 30.06.2022. Η αίτηση συμμετοχής και τα στοιχεία που υποβάλλονται επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον Σεπτέμβριο του 2022.

Για την επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας τους συνδυαστικά με το εξάμηνο σπουδών και τα ECTS που έχουν αποκτήσει μέχρι την ημέρα της αίτησής τους. Κριτήριο κατάταξης για τους/τις απόφοιτους/απόφοιτες είναι ο βαθμός πτυχίου. Όσοι/όσες επιλέγονται, καταθέτουν αίτηση εγγραφής στο Π.Π.Δ.Ε. στη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο προτίθενται να εκκινήσουν τη φοίτηση τους.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

ιστοσελίδα: http://www.soc.uoc.gr/sociology
mail: <pdesociology@uoc.gr>
τηλ. 2831077475, 2831077491, Fax 2831077467

Φόρμα υποβολής αίτησης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ