Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 2020-21

του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εξυπηρέτηση:
Τηλ.Επικοινωνίας 2831077475
Email: pdesociology@uoc.gr
Υπεύθυνος: Σωτήριος Μιχελουδάκης

Δείτε την σχετική ανακοίνωση σε pdf.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 1/6/2020-30/6/2020. Παρακαλώ δείτε τον σύνδεσμο για την Φόρμα της Αίτησης.

Αποτελέσματα επιλεγέντων φοιτητών/αποφοίτων.

 1. Στόχος και Περιγραφή του Προγράμματος

Το  Τμήμα Κοινωνιολογίας υλοποιεί Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (εφεξής Π.Π.Δ.Ε) («με βάση το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»). Σύμφωνα με αυτό το άρθρο η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δύναται να πιστοποιηθεί με βεβαίωση που χορηγεί Τμήμα ΑΕΙ σε αποφοίτους μετά από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών.

Το πρόγραμμα αφορά σε φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Κοινωνιολογίας δυνάμει εκπαιδευτικών της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Εκπαίδευσης και σκοπός του είναι να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο ώστε οι κάτοχοι του Π.Π.Δ.Ε να δύνανται να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και ειδικά στην κατηγορία ΠΕ10 Κοινωνιολόγων και ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών.

Το Π.Π.Δ.Ε. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των αποφοίτων Κοινωνιολογίας που εξασφαλίζει τη βασική παιδαγωγική τους εκπαίδευση ώστε να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη διδασκαλία αντικειμένων του κλάδου τους και ως εκ τούτου την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Με τα προσόντα αυτά θα μπορούν να στελεχώσουν στη συνέχεια, τόσο ως εκπαιδευτικοί όσο και ως διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης την ιδιωτική και δημόσια Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Ενιαία και Τεχνολογική Εκπαίδευση και την Δια Βίου Εκπαίδευση.

 1. Οργάνωση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα από τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας. Με την ολοκλήρωση του οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ καθώς και στους διορισμούς στη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Στο έργο του υποστηρίζεται από τριμελή Επιτροπή Ακαδημαϊκού Συντονισμού (Ε.Α.Σ. ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος, ο ένας εκ των οποίων είναι ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης στα σχολεία. Η επιτροπή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία.

Το Π.Π.Δ.Ε. παρέχει τόσο την απαραίτητη παιδαγωγική επάρκεια  όσο και την διδακτική επάρκεια. Η παιδαγωγική επάρκεια θα αποκτάται από τα απαραίτητα μαθήματα τα οποία καλύπτουν τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες και η διδακτική επάρκεια από την τρίτη ενότητα (βλ. σχετικά παρακάτω και τον πίνακα μαθημάτων).

 

 1. Αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος

O κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση του πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας συνίσταται σε έξι μαθήματα κατανεμημένα σε δύο ενότητες α) μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης και β) μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση. Οι δύο θεματικές ενότητες καλύπτουν τις τρεις θεματικές περιοχές που είχαν οριστεί στο (καταργηθέν) αρ. 2 του ν. 3848/2010 (Α. «Εκπαίδευση και Αγωγή», Β. «Θέματα μάθησης και διδασκαλίας» και Γ. « Ειδική Διδακτική και την Πρακτική Διδακτική Άσκηση»).

Τα μαθήματα στην πρώτη ομάδα προσφέρονται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Τμήμα Κοινωνιολογίας και Τμήμα Ψυχολογίας), από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης) και  τη Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών). Τα μαθήματα της δεύτερης ενότητας προσφέρονται αποκλειστικά από το Τμήμα Κοινωνιολογίας. Η απαραίτητη διδακτική εμπειρία σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης γίνεται υπό την επίβλεψη καθηγητών τόσο του Π.Κ. (υπεύθυνος πρακτικής άσκησης) όσο και της μέσης εκπαίδευσης.

Το Π.Π.Δ.Ε απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος. Επιμέρους μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές άλλων Τμημάτων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων που θα καθορίζεται από το διδάσκοντα και τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων.

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α. Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης

 1. Υποχρεωτικό μάθημα: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
 2. Τρία μαθήματα από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, το Τμήμα Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ψυχολογίας (βλ. διεξοδικά τον κατάλογο με κωδικούς μαθημάτων και τα Τμήματα από τα οποία προέρχονται)
 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Κοινωνιολογία των Παιδαγωγικών Θεωριών
 • Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ένταξης
 • Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράσης
 • Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδασκαλία
 • Φιλοσοφία της Παιδείας
 • Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Ιστορικής Παιδείας
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Μάθηση
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

 

Β. Μαθήματα Ειδικής Διδακτικής και Πρακτική Διδακτική Άσκηση

Δύο υποχρεωτικά μαθήματα από το Τμήμα Κοινωνιολογίας

 • Διδακτική της κοινωνιολογίας
 • Πρακτική διδακτική Άσκηση
 1. Ζητήματα φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών

Για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων απαιτείται πράξη εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

 • Οι φοιτητές θα δηλώνουν τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν για το Πρόγραμμα ξεχωριστά από την εξαμηνιαία δήλωση μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου. Τα μαθήματα τα οποία, αν το επιθυμεί ο φοιτητής, μπορούν να μετρήσουν τόσο ως προς το πτυχίο όσο και ως προς το ΠΠΔΕ θα αναφέρονται και στις δύο δηλώσεις.
 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν Π.Π.Δ.Ε μπορούν να επιλέγουν μαθήματα του κύκλου από το 5ο εξάμηνο της προπτυχιακής φοίτησης τους στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.
 • Οι φοιτητές-τριες μπορούν από το 3ο έτος σπουδών να λάβουν μάθημα επιλογής από άλλο Τμήμα. Το μάθημα αυτό μπορεί να χρεωθεί ως μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Πτυχίο της Κοινωνιολογίας
 • Οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να επιλέγουν τους μαθήματα πιστοποίησης διδακτικής επάρκειας είτε ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους, είτε ως επιπλέον του προγράμματος σπουδών ως πρόσθετα μαθήματα. Επίσης, μπορούν να επιλέξουν  μέρος των μαθημάτων τους ως ελεύθερες επιλογές από άλλα Τμήματα.
 • Τα μαθήματα που επιλέγονται για το Π.Π.Δ.Ε. δεν προσμετρώνται γενικά στο εξαμηνιαίο όριο των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής και έτσι μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του Π.Π.Δ.Ε καθ΄ υπέρβαση του επιτρεπόμενου εξαμηνιαίου ορίου ECTS. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στα μαθήματα που υπολογίζονται για την απόκτηση του πτυχίου Κοινωνιολογίας αλλά μπορούν να αναφέρονται στο Παράρτημα του πτυχίου.
 • Για την εγγραφή στην Διδακτική Πρακτική άσκηση απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των δύο άλλων υποχρεωτικών μαθημάτων και ενός τουλάχιστον  μαθήματος  επιλογής
 • Στην περίπτωση που οι φοιτητές/φοιτήτριες αποφασίσουν να διακόψουν τη διαδικασία απόκτησης του ΠΠΔΕ δεν μπορούν να μεταφέρουν στο πτυχίο τους μαθήματα τα οποία πήραν για την πλήρωση των προϋποθέσεων του ΠΠΔΕ τα οποία είναι καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου εξαμηνιαίου ορίου ECTS.
 • Κάθε μάθημα του κύκλου λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες και η Πρακτική Διδακτική άσκηση 15.
 1. Ζητήματα φοίτησης των αποφοίτων του Τμήματος

Απόφοιτοι του Τμήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων εγγράφονται με αριθμητικό περιορισμό που ορίζεται ετησίως από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εγγραφής τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο προτίθενται να εκκινήσουν τη φοίτηση τους.

Ελάχιστος χρόνος φοίτησης των αποφοίτων ορίζονται τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πλήθος των μαθημάτων που λαμβάνεται σε κάθε εξάμηνο δεν περιορίζεται, με εξαίρεση την παρακολούθηση της διδακτικής πρακτικής άσκησης που υπόκειται σε περιορισμούς.

 1. Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί για την απόκτηση πιστοποιητικού οι φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων  άλλων Πανεπιστημίου γίνονται κατά περίπτωση δεκτοί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων καθορίζεται σε ετήσια βάση από τη Συνέλευση του Τμήματος έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Διδακτικής Επάρκειας. Για την επιλογή των φοιτητών της Κοινωνιολογίας που υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους λαμβάνεται υπόψη. Κριτήριο κατάταξης για τους απόφοιτους είναι ο βαθμός πτυχίου. Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πέμπτο εξάμηνο και θα επιλέγονται με κριτήριο το μέσο όρο της βαθμολογίας τους συνδυαστικά με το εξάμηνο σπουδών και τα ECTS που έχουν αποκτήσει μέχρι την ημέρα της αίτησής τους.

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας 351/20.5.20 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ο αριθμός των νεοεισερχόμενων αποφοίτων φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα και ο αριθμός των ενεργών φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 άτομα.

 

 1. Κατάλογος μαθημάτων του Πιστοποιητικού

Τα προτεινόμενα μαθήματα στον παρακάτω Πίνακα  είναι ενδεικτικά και αλλαγές στο πλαίσιο του προσδιορίζονται από τις ανάγκες του Προγράμματος και  των εκπαιδευομένων, κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι συμμετέχοντες απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία κάποια από τα προσφερόμενα μαθήματα κατά τη διάρκεια τν προπτυχιακών τους σπουδών, μπορούν να τα αναγνωρίσουν μετά από αίτημα τους  στην Ε.Α.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Μαθήματα του διατμηματικού ειδικού προγράμματος σπουδών για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Α. Μαθήματα Θεωρητικής Κατάρτισης

Τύπος Μαθήματος Τίτλος μαθήματος Τμήμα και Κωδικός  Ώρες/Εβδομάδα ECTS
ΥποχρεωτικόΚοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία: ΕΚΠΚ248,

ΦΚΣ: ΚΠΑ020,

ΠΤΔΕ: Α05 Π01

ΠΤΠΕ:ΕΠΑ304 ή ΠΑΙΝ120

35
3 μαθήματα κατ’ επιλογήΕισαγωγή στην Παιδαγωγική

ΠΤΔΕ: Α01Π01

35

Κοινωνιολογία των Παιδαγωγικών Θεωριών

ΦΚΣ: ΚΚΒ10035
Εκπαιδευτικές Πολιτικές Ένταξης

Κοινωνιολογία: ΕΚΠΚ250

35
Εκπαιδευτική Έρευνα-Δράσης

Κοινωνιολογία: ΕΚΠΚ251

35
Φιλοσοφία της Παιδείας

ΦΚΣ: ΦΒ255

35
Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη ΔιδασκαλίαΚοινωνιολογία: ΕΚΠΚ25235
Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Ιστορικής Παιδείας

ΠΤΔΕ: Α06Π02

35
Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Μάθηση

ΦΚΣ: ΚΨΒΟ52Β

35
Ιστορία της Εκπαίδευσης

ΦΚΣ: ΚΠΑ030

35
Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Ψυχολογία: Ψ1302

ΠΤΔΕ: Β03Π01

35

 

Β. Μαθήματα Ειδικής Διδακτικής και Πρακτική Διδακτική Άσκηση

Τύπος Μαθήματος Τίτλος μαθήματος Τμήμα και Κωδικός  Ώρες/ΕβδομάδαECTS

2 Υποχρεωτικά

Μαθήματα

Διδακτική της Κοινωνιολογίας

Κοινωνιολογία: ΔΙΔΚ20535
Πρακτική διδακτική άσκησηΚοινωνιολογία: ΠΡΑΚ501315