Προκήρυξη ΠΠΔΕ Κοινωνιολογίας 2021-22

Ρέθυμνο, 1 Ιουνίου 2021

                                                                  Αρ. Πρωτ.: 10012/599/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την απόφαση της 338ης/ 17-4-2019 Συνέλευσης του Τμήματος και την έγκριση της απόφασης αυτής από την 408η/16-5-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υλοποιεί Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (εφεξής Π.Π.Δ.Ε), με βάση το άρθρο 111 του Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δύναται να πιστοποιηθεί με βεβαίωση που χορηγεί Τμήμα ΑΕΙ, μετά από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Σπουδών. Το Π.Π.Δ.Ε. διέπεται από τον οικείο Κανονισμό, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε από την 363η/21.04.2021 Συνέλευση του Τμήματος.

Σκοπός του Π.Π.Δ.Ε. είναι να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ώστε οι απόφοιτοι / απόφοιτές του να αποκτήσουν τα τυπικά ή / και αυξημένα ουσιαστικά προσόντα για να εργαστούν στη διδασκαλία αντικειμένων του κλάδου τους, κατόπιν διορισμού ή πρόσληψής τους, ως Εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Δομών της Δια Βίου Μάθησης.

O κύκλος μαθημάτων του Π.Π.Δ.Ε. συνίσταται σε έξι (6) μαθήματα κατανεμημένα σε δύο (2) ενότητες: α) μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης και β) μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση (οι δύο (2) θεματικές ενότητες καλύπτουν τις τρεις (3) θεματικές περιοχές που είχαν οριστεί στο -καταργηθέν- άρθρο 2 του Ν. 3848/2010: Α. «Εκπαίδευση και Αγωγή», Β. «Θέματα μάθησης και διδασκαλίας» και Γ. «Ειδική Διδακτική και την Πρακτική Διδακτική Άσκηση»), τα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στον οικείο Κανονισμό του Π.Π.Δ.Ε. Τα μαθήματα διεξάγονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και διέπονται από τις αντίστοιχες προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης.

Στο Π.Π.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί  φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών καθώς και απόφοιτοι / απόφοιτες του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Απόφοιτοι / απόφοιτες αντίστοιχων Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων γίνονται κατά περίπτωση δεκτοί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων καθορίζεται σε ετήσια βάση από τη Συνέλευση του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών. Με την 364η/19.05.2021 Συνέλευση του Τμήματος καθορίστηκε ότι θα εισαχθούν όχι περισσότεροι από 35 φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος και 25 απόφοιτοι / απόφοιτες. Η φοίτηση στο Π.Π.Δ.Ε. είναι δωρεάν (άνευ διδάκτρων).

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας από 01.06.2021 έως 30.06.2021. (έχει λήξει)

Η αίτηση συμμετοχής και τα στοιχεία που υποβάλλονται επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον Σεπτέμβριο του 2021.

  • Για την επιλογή των φοιτητών / φοιτητριών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας τους συνδυαστικά με το εξάμηνο σπουδών και τα ECTS που έχουν αποκτήσει μέχρι την ημέρα της αίτησής τους. Κριτήριο κατάταξης για τους / τις απόφοιτους / απόφοιτες είναι ο βαθμός πτυχίου. Όσοι / όσες επιλέγονται, καταθέτουν αίτηση εγγραφής στο Π.Π.Δ.Ε. στη Γραμματεία του Τμήματος, πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο προτίθενται να εκκινήσουν τη φοίτηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Τσιώλης