Προκήρυξη Δι.ΠΜΣ "Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία", ακαδ. έτους 2022-2023

Τα Τμήματα: Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ, οργανώνουν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.​

Το γνωστικό αντικείμενο Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και έχει σκοπό να δημιουργήσει στελέχη με
τις απαραίτητες θεωρητικές και ερευνητικές γνώσεις που θα στελεχώσουν την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινοτικής εργασίας. Σε γνωσιακό επίπεδο αποσκοπεί αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην παροχή εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης σε επαγγελματίες και
νέους ερευνητές.

Σκοπός του ΔΠΜΣ: το Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει κοινοτικά στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις σύνθετες κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής και αντιμετώπισης καταστάσεων
κρίσης σε μικρό, μέσο και μάκρο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα σκοπεύει στην δημιουργία στελεχών με ερευνητικές και οργανωτικές δεξιότητες και τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν αφενός να ερμηνεύουν και να αναλύουν κοινωνικές καταστάσεις και προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και αφετέρου να μπορούν να παρεμβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες για τη διαμόρφωση μηχανισμών και παρεμβάσεων που οδηγούν σε διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής. Οι απόφοιτοι του ΔΜΠΣ «Κοινοτική Εργασία και Κοινωνική Οικονομία» θα μπορέσουν να στελεχώσουν υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κράτους και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τομέων της κοινοτικής εργασίας και της Κ.Α.Λ.Ο. (Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) συμβάλλοντας στη συγκρότηση και την ανάπτυξη εναλλακτικών συνεργατικών εγχειρημάτων από τα κάτω