Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.​

Αγαπητοί και αγαπητές
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας εκτίμησε ότι μετά από μια επιτυχημένη πορεία, το ΠΜΣ Κοινωνιολογία ολοκλήρωσε τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή του και αποφάσισε να μην προχωρήσει στην πιστοποίησή του. Το Τμήμα θα αξιολογήσει τις προοπτικές και τους στόχους του και θα προχωρήσει στο σχεδιασμό νέου ΠΜΣ. Ως συνέπεια των παραπάνω το ΠΜΣ Κοινωνιολογία με τη σημερινή του μορφή θα πρέπει να λήξει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2025.
Για σας ως φοιτητές και φοιτήτριες του συγκεκριμένου προγράμματος αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εκκρεμότητες που πιθανόν έχετε (μαθήματα, διπλωματικές εργασίες) μέχρι το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Παρακαλούμε πολύ να έρθετε σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και με τους επιβλέποντες και τις επιβλέπουσες των διπλωματικών σας έτσι ώστε να μπορέσετε εμπρόθεσμα να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας και να λάβετε το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών σας.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» είναι η κοινωνιολογική θεωρία και οι κοινωνιολογικές θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις των πεδίων του πολιτισμού και των κοινωνικών μετασχηματισμών.

Γενικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να συνεισφέρει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας.

Στρατηγικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει κοινωνιολογική εκπαίδευση και εξειδίκευση στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες και να τους/τις εξοικειώσει με την κριτική κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας.

Επίσης, αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει ειδικευμένους επιστήμονες που θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες αξιοποιώντας ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές μεθόδους.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να εργαστούν ως στελέχη της κεντρικής διοίκησης του Κράτους, ως στελέχη σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, ως επιστημονικοί συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε φορείς που χαράσσουν και ασκούν κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.