ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Δήλωση
Η πολιτική του Τμήματος θεμελιώνεται στην καλλιέργεια των ανθρωπιστικών αρχών και το σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη σύμφωνα με τα θεσπισμένα από τους Διεθνείς Οργανισμούς Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη. Οποιαδήποτε διάκριση που σχετίζεται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τη θρησκεία και οποιαδήποτε νόμιμη κοινωνική αντίληψη και πρακτική θεωρείται απαράδεκτη καθώς επίσης και η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές, της πολιτικής αυτής, το Τμήμα λειτουργεί με βάση τους κανόνες δεοντολογίας για την έρευνα, τη διδασκαλία, τα πνευματικά δικαιώματα και την ακαδημαϊκή συμπεριφορά των μελών όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας.
H παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης και η ενίσχυση και βελτίωση του παραγόμενου επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, αποτελεί πρώτιστο μέλημα και μέρος της στρατηγικής και ευθύνης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, για την πραγματοποίηση του οποίου δεσμεύεται όλο το προσωπικό του.
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας διαμορφώνεται, μεταβάλλεται, βελτιώνεται και προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις, και ανατροφοδοτείται διαρκώς με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές/-τριες, διοικητικό προσωπικό). Η ΠΔΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας χαράσσεται με γνώμονα την υποστήριξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και του επιστημονικού προσανατολισμού των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικές σπουδές) που προσφέρει το Τμήμα αλλά και με σκοπό να επιτυγχάνεται η διαρκής διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης και η βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και με συμμόρφωση προς τις αρχές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
Η χάραξη της ΠΔΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας επικεντρώνεται στην προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου των ΠΣ καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται κάθε φορά, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, με απώτερο σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Βασικό συστατικό των ΠΣ του Τμήματος αποτελεί το ΠΠΣ το οποίο αντανακλά και αναδεικνύει τη βασική επιστημονική και ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Την αρμοδιότητα διαχείρισης των θεμάτων ακαδημαϊκής ποιότητας και αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχει η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και ορίζεται με ετήσια θητεία από τη ΓΣ του Τμήματος. Την ευθύνη έγκρισης του ΠΔΠ έχει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών (ΟΜΕΑ, ΕΠΠΣ κλπ.).
Ο επιτυχής σχεδιασμός και η επιτυχής εφαρμογή και διαχείριση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας αναμένεται να επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα:

 1. Ενίσχυση του κύρους και της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών του Τμήματος
 2. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του Τμήματος, σε σχέση με συναφή τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού
 3. Ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας
 4. Παροχή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου
 5. Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων προς όφελος της επιστήμης, αλλά και της κοινωνίας και του πολιτισμού
 6. Διασύνδεση εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και ισόρροπη ανάπτυξη τους
 7. Βελτίωση των όρων λειτουργίας του τμήματος. Μέριμνα για διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών, βελτίωση των υποδομών του Τμήματος Κοινωνιολογίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών με προτεραιότητα τη φοιτητική κοινότητα.
 8. Διαρκή βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης και της συνεργασίας μελών ΔΕΠ και αποφοίτων με ερευνητικούς, επιστημονικούς και πολιτισμικούς φορείς
 9. Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας στην τοπική κοινωνία
 10. Ενδυνάμωση του διεθνούς προσανατολισμού του Τμήματος Κοινωνιολογίας με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος και της επιστημονικής ταυτότητας των μελών του
 11. Δημόσια λογοδοσία και επίτευξη της στήριξης από την κοινωνία
 12. Εξασφάλιση των πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Τμήματος.