Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η υλοποίηση θερινών σχολείων για μαθήτριες Λυκείου με σκοπό την εξοικείωσή τους με τομείς της επιστήμης που είναι εξαιρετικά γρήγορα αναπτυσσόμενοι και πολλά υποσχόμενοι, καθώς και τον πληρέστερο επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Τα θερινά σχολεία θα διαρκούν 3 ημέρες και θα απευθύνονται κυρίως σε μαθήτριες των Λυκείων της Κρήτης. Στα θερινά σχολεία περιλαμβάνεται η διδασκαλία επιλεγμένων θεμάτων της Επιστήμης και της Μηχανικής των Υπολογιστών και άλλων θετικών επιστημών με στόχο να καταστήσει τους μαθήτριες/ητές ικανές/ούς να κατανοήσουν σε βάθος θέματα που άπτονται αυτών των επιστημονικών πεδίων και των νέων τεχνολογιών. Το σχολείο θα ακολουθεί την τεχνική «Μαθαίνω δοκιμάζοντας» και θα επιλέγει τη θεματολογία του αποσκοπώντας στην εξοικείωση των συμμετεχουσών/συμμετεχόντων με εκείνες τις πλευρές των εν λόγω επιστημονικών πεδίων που μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να προσελκύσουν περισσότερες γυναίκες στην επιστήμη. Επίσης, το σχολείο θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τις συνδυαστικές ικανότητες των μαθητριών/τών και θα τους παρέχει τα απαιτούμενα εφόδια για τον πληρέστερο επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Τέλος, το σχολείο θα αναπτύσσει προσωπικές και άλλες δεξιότητες των μαθητριών/τών.

Σε κάθε θερινό σχολείο αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 25-30 μαθήτριες/ητές (2ας και 3ης) Λυκείου οι οποίες θα έρθουν σε επαφή με τα αποτελέσματα της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Επιστήμης και της Μηχανικής των Υπολογιστών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών και άλλων θετικών επιστημών. Ο στόχος θα είναι στο θερινό σχολείο να συμμετάσχουν κατά 80% (ή μεγαλύτερο ποσοστό) γυναίκες (μαθήτριες).