Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνικός Μετασχηματισμός στο Σύγχρονο Αγροτικό Χώρο

Προκήρυξη Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής  Πρόσκληση σε συνεδρίαση για τον ορισμό αξιολογητών Πρακτικό πρώτης συνεδρίασης Επιστολή για προθεσμία υποβολής αξιολογικών εκθέσεων…

Θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στην Αστεακή Ανθρωπολογία

Προκήρυξη Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Πρόσκληση για τον ορισμό Αξιολογητών Ορισμός Αξιολογητών Πρόσκληση κρίσης Πρακτικά τελικής εκλογής

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Ανισοτήτων και του Κοινωνικού Αποκλεισμού”

Προκήρυξη Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Πρόσκληση ορισμού Αξιολογητών Ορισμός Αξιολογητών Έκθεση Αξιολόγησης Δ. Παπαδοπούλου Έκθεση Αξιολόγησης Χ. Παπαθεοδώρου Πρακτικό Τελικής Κρίσης