Βασικές προδιαγραφές, όροι και διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας (με βάση την απόφαση της 237ης/21-4-10 Γ.Σ.)

(αναδρομική ισχύ για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτου έτους εισαγωγής)

Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική για την απόκτηση πτυχίου.

Αντιστοιχίες: H πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί με: 1 ΥΕΠ και 1 ΥΕΣ (οδηγοί σπουδών από 1993 –94 έως και 2002-2003) ή 2 ΥΕΠ και 1 ΥΕΣ (οδηγοί σπουδών 2003-2004 έως τρέχον ακαδημαϊκό έτος).

Πότε: Η αίτηση έγκρισης Πτυχιακής εργασίας κατατίθεται πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου προς τη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας (δείτε τις ημερομηνίες των Συνελεύσεων)

Διάρκεια εκπόνησης: Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα. Η πτυχιακή εργασία δηλώνεται το πρώτο εξάμηνο έγκρισης το μάθημα ΠΤΥΚ400 (0 ECTS) και το δεύτερο εξάμηνο δήλωσης το ΠΤΥΚ401 (17 ECTS) στο οποίο καταχωρείται και ο βαθμός. Δύναται δε να παραταθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά από αίτηση του φοιτητή και αιτιολογημένη έκθεση προόδου του επιβλέποντος διδάσκοντα.

Προϋποθέσεις για την έναρξη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Δικαίωμα έχουν όσοι φοιτητές/-τριες:

 • βρίσκονται   από το 7ο εξάμηνο και μετά.
 • δεν   οφείλουν πάνω από δέκα (10) μαθήματα από το συνολικό αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.
 • έχουν περάσει επιτυχώς  μαθήματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου ή παρόμοιου με αυτό που επιθυμούν να μελετήσουν ως θέμα της Πτυχιακής τους Εργασίας. Επίσης,  θα πρέπει να έρθουν σε επαφή και συνεννόηση με το διδάσκοντα που καλύπτει τη σχετική θεματική περιοχή προκειμένου να αναλάβει την εποπτεία της πτυχιακής τους εργασίας ή να συμβάλει στην εκπόνησή της ως μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Απαραίτητη Διαδικασία :

 • Να καταθέσουν, προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, αίτηση συνοδευόμενη από «ερευνητική πρόταση» προκειμένου να εγκριθεί το θέμα, ο επιβλέπων καθηγητής και να οριστεί η τριμελής εξεταστική επιτροπή (βλ. έγκριση πτυχιακής εργασίας). Η ερευνητική πρόταση, της οποίας η ανάπτυξη δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τις τρεις σελίδες, θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του θέματος και της μεθόδου, και θα συνοδεύεται από ενδεικτική βιβλιογραφία. Στην πρόταση θα αναφέρεται, επίσης, το όνομα του μέλους ΔΕΠ, που προτείνεται να αναλάβει την επίβλεψη της πτυχιακής εργασίας.

Έγκριση της πτυχιακής εργασίας

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που προτίθεται να αναλάβει την καθοδήγηση του/της φοιτητή/τρίας, το θέμα της πτυχιακής επιτροπής και συγκροτεί τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο μέλη ΔΕΠ ή διδάσκοντες βάση του ΠΔ407/80 εκ των οποίων ο ένας μπορεί να προέρχεται από άλλο Τομέα ή άλλο Τμήμα και οι οποίοι πρέπει να έχουν συναφή ειδικότητα προς το γνωστικό αντικείμενο του θέματος της πτυχιακής εργασίας.

Τα στάδια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας
 • Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου έγκρισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρώτη φάση της δουλειάς για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής καταθέτει στον επιβλέποντα καθηγητή μια γραπτή «έκθεση προόδου» της εργασίας τους. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στάδια του ερευνητικού σχεδιασμού, τις  πρώτες υποθέσεις εργασίας, τη συλλογή των πρώτων ερευνητικών δεδομένων, διευρυμένη βιβλιογραφία. Παράλληλα, και κατόπιν θετικής γνώμης της τριμελούς επιτροπής, θα εγγράφονται στο επόμενο εξάμηνο.
 • Η τελική σύνταξη της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να έχει κατατεθεί το αργότερο ως τις αρχές Ιανουαρίου ή Μαΐου (ανάλογα με το εξάμηνο έναρξης της πτυχιακής) στον επιβλέποντα διδάσκοντα και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ώστε να κάνουν τις παρατηρήσεις τους και στη συνέχεια να γίνουν από τον/την φοιτητή/-τρια  οι αναγκαίες διορθώσεις. Η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί με την παράδοση στη Γραμματεία του Τμήματος της τελικής βαθμολογίας από την τριμελή επιτροπή (μετά από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή) μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του αντίστοιχου εξαμήνου.

Χαρακτηριστικά της πτυχιακής εργασίας

Η πτυχιακή μπορεί να έχει είτε ερευνητικό, εμπειρικό χαρακτήρα είτε να στηρίζεται σε δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητά της πτυχιακής δεν καθορίζεται από τον όγκο της. Αντίθετα, πρέπει να εξασφαλίζεται η «οικονομία» που διέπει τη σύνταξη μιας επιστημονικής εργασίας: η οικονομία στην ανάπτυξη του επιχειρήματος, στις αφηγηματικές στρατηγικές και σε αυτή την έκφραση ακόμα, επιβάλλει ένα κείμενο μεστό και ελέγξιμο, στα πρότυπα λόγου χάριν ενός εκτενούς επιστημονικού άρθρου. Καθώς όμως δεν πρόκειται για άρθρο αλλά για εργασία, οφείλει σε γενικές γραμμές να ακολουθεί ορισμένες συμβάσεις και τυπικά γνωρίσματα και να έχει την εξής διάρθρωση:

α. Εισαγωγή Οριοθέτηση του προβλήματος όπου θα προσδιορίζεται το αντικείμενο, οι υποθέσεις εργασίας, οι θεωρητικές και οι μεθοδολογικές επιλογές.

β. Κυρίως κείμενο (το οποίο μπορεί να έχει ιδιαίτερη εισαγωγή, να διακρίνεται σε δύο ή και περισσότερα μέρη, να χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια κλπ), όπου θα «ξεδιπλώνεται» η κυρίως έρευνα, θα «ελέγχονται» οι αρχικές υποθέσεις εργασίας και θα αναπτύσσεται η βασική επιχειρηματολογία· Είναι αυτονόητο ότι τόσο η εισαγωγή όσο και το κυρίως κείμενο πρέπει να περιέχουν τις αναγκαίες βιβλιογραφικές παραπομπές και διευκρινίσεις ακολουθώντας ένα από καθιερωμένα πρότυπα. Ειδικά για τις εμπειρικές εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνεται χωριστό κεφάλαιο με τίτλο «μεθοδολογία» και «έρευνα και δεδομένα».

γ. Τελικά συμπεράσματα

δ. Βιβλιογραφία όπου θα καταγράφονται όλα τα βιβλία ή άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο ή στις υποσημειώσεις ή και άλλη συμπληρωματική βιβλιογραφία, πηγές κλπ.·

ε. Παράρτημα με στατιστικούς πίνακες, ερωτηματολόγια, κείμενα συνεντεύξεων ή άλλες πηγές κλπ.

Προδιαγραφές διάρθρωσης και έντυπης μορφής της πτυχιακής

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να παραδίδεται απαραιτήτως σε έντυπη μορφή και σε τέσσερα αντίτυπα: ένα για κάθε μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και ένα για το αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος. Το κυρίως κείμενο καλό είναι να μην υπερβαίνει τις 60 τυπωμένες σελίδες.

Διάρθρωση

 • Σελίδα τίτλου
 • Περίληψη πτυχιακής (περίπου μια σελίδα)
 • Πίνακας περιεχομένων
 • Πίνακας πινάκων (αν υπάρχουν)
 • Πίνακας γραφημάτων (αν υπάρχουν)
 • Κεφάλαια κυρίως εργασίας
 • Τελικά συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφία

Κείμενο

 • γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12
 • διάστιχο 1,5
 • πλήρης στοίχιση του κειμένου
 • ικανά περιθώρια της σελίδας πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά
 • αριθμοί σελίδας να εμφανίζονται είτε στο πάνω δεξιό είτε στο κάτω δεξιό μέρος της σελίδας
 • οι βιβλιογραφικές παραπομπές θα πρέπει να ακολουθούν ένα από τα καθιερωμένα πρότυπα
 • οι υποσημειώσεις να παρατίθενται στο τέλος κάθε σελίδας με συνεχή αρίθμηση
 • η παράθεση της βιβλιογραφίας θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το τέλος του κειμένου
 • Οι πίνακες και τα γραφήματα (αν υπάρχουν) θα πρέπει να εμφανίζονται μέσα στο κείμενο σε ξεχωριστή σελίδα αμέσως μετά τη σελίδα στην οποία αναφέρονται για πρώτη φορά.

Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας

Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή  και βαθμολογείται όπως και τα σεμινάρια με βαθμούς που κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις ακέραιας μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του.

Έντυπα

Έντυπο για πρόταση Πτυχιακής Εργασίας σε doc η pdf.

Έντυπο Προόδου Πτυχιακής Εργασίας από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή

Έντυπο Τελικής Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή