Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδ. έτους 2021-2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ), έχοντας υπόψη:
α. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 5550/17.12.2020, αρ. αποφ. 14436), και ειδικότερα το Παράρτημα ΙΙ «Κανονισμός Υποτροφιών»
β. τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2021, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται χρηματοδότηση 54.000,00 € για υποτροφίες στα Τμήματα του Ρεθύμνου,
γ. την έγκριση έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών (Συν. 680/10.05.2021) σε συνέχεια σχετικής απόφασης της  363ης/21.4.2021 Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας,
καλεί τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και τους υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για Υποτροφίες Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία: 08/06/2021