ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ν. 4589/2019)

Δείτε για την ενημέρωσή σας, εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κυρίου Γεωργίου Κοντάκη, την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 21875/11.10.2021 (ΑΔΑ:ΨΣΙΠ469Β7Γ-ΞΛ2) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων τριών (3) τακτικών μελών και των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 33 του Ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και τα διαλαμβανόμενα στις αποφάσεις της Συγκλήτου κατά την 464η/15.07.2021 και την 468η/16.09.2021 Συνεδρίασή της.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με αίτησή τους, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, έως την 25η Οκτωβρίου 2021 (25.10.2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα έως τις 15:00΄μ.μ. .

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Ιδρύματος ή του Γραφείου Πρωτοκόλλου, αντίστοιχα Ρέθυμνο – Ηράκλειο).

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε.Ε_Ε.Ι.Φ.(νέα μέλη)_2021(s)

2. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Πρόσκλησης ΕΙΦ_(s)

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ -2021.α.τ

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ_2021.β.τ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ(2021)(τ)

6. EΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ.ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_(ολοι)(τ)2021

Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4589_2019

ΨΣΙΠ469Β7Γ-ΞΛ2_πρόσκληση με ΑΔΑ