Ενημέρωση για τη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2019 – 2020

Παρακαλώ πολύ δείτε προς ενημέρωσή σας και για τις περαιτέρω ενέργειες συνημμένα επιστολή και τη σχετική νομοθεσία, εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Λ. Ζώρα, η οποία αφορά στη ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄αριθμόν 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3255/τ.Β΄/15.09.2017) όπως τροπoποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμόν Β. Προτ. 191014/Ζ1/07.11.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 3969/13.11.2017), με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 .

Θερμή παράκληση να ενημερωθούν ΟΛΟΙ οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Τμήματός σας (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ και ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) με κάθε πρόσφορο μέσο, αποστέλλοντας την επιστολή του Πρύτανη του Ιδρύματος καθηγητή κ. Ο.Ι. Ζώρα καθώς και τη σχετική με το θέμα νομοθεσία, σε σχέση και με όσα αναγράφονται στην τελευταία παράγραφο της προαναφερόμενης επιστολής, ήτοι:
Με ευθύνη των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών, να δημοσιευτεί στον ιστότοπο που διαθέτει το κάθε Τμήμα και η Σχολή αντίστοιχα, και να καταχωρηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Εκπροσώπηση ΦΟΙΤΗΤΩΝ στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ 2019