Πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-BGV) in Greece»