Διοικητικά Όργανα: Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Προέδρου

Διοικητικά Όργανα: Πρόεδρος Τμήματος, Αναπληρωτής Προέδρου

2018-2020 Πρόεδρος: Ιωάννης Ζαϊμάκης, Αναπληρωτής Προέδρου: Χριστίνα Κωνσταντινίδου

2016-2018 Πρόεδρος: Ιωάννης Ζαϊμάκης, Αναπληρωτής Προέδρου: Μηνάς Σαματάς

2014-2016 Πρόεδρος: Αλίκη Λαβράνου, Αναπληρωτής Προέδρου: Ιωάννης Ζαϊμάκης (2014-15) και Γεώργιος Τσιώλης (2015-16)

Εκλογή Προέδρου Τμήματος Κοινωνιολογίας, Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος