Δημόσια Υποστήριξη Μετ/κής Εργασίας Ειδίκευσης της Ειρήνης-Ασπασίας Σουριαδάκη

Δημόσια Υποστήριξη
Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (Διπλωματική Εργασία)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30
στην αίθουσα Α3-3 του Τμήματος Κοινωνιολογίας,

η Ειρήνη-Ασπασία Σουριαδάκη

θα παρουσιάσει τη ΜΕΕ, με θέμα:

“Πελατειακά δίκτυα και τρέχουσα κρίση”

ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους διδάσκοντες του Τμήματος :

  1. Σωκράτης Κονιόρδος, Καθηγητής (επιβλέπων),
  2. Εμμ. Αλεξάκης, Επίκουρος Καθηγητής,
  3. Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. καθώς και όσοι το επιθυμούν.
ΣΗΜ.: Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (παρ. 4.16.7), ο συνολικός χρόνος παρουσίασης για κάθε Μ.Ε.Ε. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Δικαίωμα λόγου κατά τη διάρκεια της δημόσιας υποστήριξης έχει μόνον η Τ.Σ.Ε. Οι φοιτητές μπορούν, κατά την κρίση τους, να συνοδεύουν την παρουσίασή τους με εποπτικό υλικό (π.χ. προβολή διαφανειών Α4, παρουσίασης Power Point, ή και συνδυασμός των παραπάνω), ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν τη «στεγνή» ανάγνωση κειμένων. Επίσης μπορούν, κατά την κρίση τους, να μοιράζουν στο ακροατήριο ολιγοσέλιδα κείμενα (διάγραμμα εργασίας, σημαντικά ντοκουμέντα, χάρτες, σχέδια κλπ.) εφόσον αυτά διευκολύνουν την υποστήριξη της ΜΕΕ.