ΑΝΘΚ344-ΓΚΟΥΝΗΣ

ΑΝΘΚ344

Μετάδοση και Μόλυνση – μια ανθρωπολογική αποτίμηση της πανδημίας

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποτιμήσει την τρέχουσα πανδημία της Covid-19 από μια ανθρωπολογική οπτική, η οποία εξετάζει, από την μια πλευρά την χωρική και χρονική διασύνδεση του τοπικού με το παγκόσμιο – την κυκλοφορία αγαθών, πληθυσμών, αλλά και και παθογόνων, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο σύστημα καπιταλιστικής συσσώρευσης –, και από την άλλη, τις σχέσεις της  βιολογίας, και κατά προέκταση της επιστήμης, με την πολιτική. Στο βαθμό που οι πρόσφατες πανδημίες (οι πιο γνωστές:Γρίπη του Χονγκ Κονγκ 1968-70, HIV/AIDS 1981-σήμερα, SARS-Cov-1 2002-04, Γρίπη των Πτηνών Η5Ν1 2003-19, Έμπολα-Σουδάν 2004, Γρίπη των Χοίρων Η1Ν1 2009-10, MERS 2012-σήμερα, Zika 2015-16, SARS-Cov-2 2019-σήμερα) είναι συνέπεια της καπιταλιστικής βιομηχανοποιημένης γεωργίας και κτηνο/πτηνοτροφίας, τα παραπάνω ζητήματα θα συζητηθούν με μπούσουλα την έννοια της “μεταβολικής ρήξης” του Καρλ Μαρξ, δηλαδή του  ανεπανόρθωτου ρήγματος στην αλληλοεξαρτώμενη διαδικασία ανταλλαγών μεταξύ κοινωνίας και φύσης (κοινωνικός μεταβολισμός), μέσω της  οποίας αναδεικνύονται οι αναπόφευκτες και μη-αναστρέψιμες τάσεις οικολογικής κρίσης στον καπιταλισμό. Στο μεγαλύτερο μέρος του το σεμινάριο θα εστιάσει στο σχετικό βιβλίο του Mike Davis The Monster Enters: COVID 19, Avian Flu, and the Plagues of Capitalism (2020) και σε επιλεγμένα κεφάλαια από τα βιβλία του Rob Wallace Big Farms Make Big Flu (2016) και Dead Epidemiologists: On the Origins of COVID-19 (2020). Παράλληλα, στόχος του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία και έκδοση ελληνικής μετάφρασης των παραπάνω κειμένων.