ΘΕΩΚ324-ΜΟΥΖΑΚΊΤΗΣ

Ανακοίνωση  Αναβολής Συνάντησης ΘΕΩΚ 324   

Η συνάντηση της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2021 του σεμιναρίου ΘΕΩΚ 324 Θεωρίες Συστημάτων αναβάλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντος . Η αναπλήρωσή  της θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Ο Διδάσκων, Άγγελος Μουζακίτης