Έντυπο Ενημέρωσης για συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Έντυπο Ενημέρωσης για συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ/ΑΠΟΦΟΊΤΟΙ    DOC  PDF

Έντυπο Ενημέρωσης για συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΠΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ    DOC  PDF

Έντυπο Ενημέρωσης για συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ DOC  PDF

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ιστοσελίδα ΠΚ
Οδηγός Συμμόρφωσης Πανεπιστημίου Κρήτης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)
Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ