Ελληνική έκδοση σελίδας

Associate Professor of Historical Sociology of Modern Greek Society

CONTACT
University of Crete
Department of Sociology
Gallos Campus
74100 Rethymno Greece
Tel: +302831077508
Fax: +302831077467
e-mail: koumpi at uoc.gr
CV

 

Studies

 • 1988-1992: Bachelors degree in Sociology at the Panteion University of Social and Political Sciences of Athens (obtained with first class honours)
 • 1992-1993: Diplôme d’Études Approfondies, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Department of “Histoire et Civilisations”
 • 1993-2000: Doctorat, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Department of “Histoire et Civilisations” (obtained with first class honours)

Professional Experience

 • 2015-: Assistant Professor of Historical Sociology of Modern Greek Society, University of Crete, Department of Sociology
 • 2017-: Coordinator of the Course “Theories of History and Historiography”, Program of Postgraduate Studies on Public History, Hellenic Open University
 • 2013-2014: Fellow Professor, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Department of “Histoire et Civilisations de l’Europe”, Seminary Cycle «Récits de la nation grecque : historiographie, mémoire, biographie»
 • 2010 -2015: Lecturer of Historical Sociology of Modern Greek Society, University of Crete, Department of Sociology
 • 2010-2014: Fellow Researcher at the Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation
 • 2005-2011: Responsible for the postgraduate seminar “History of Greek Historiography (18th-20th Centuries)”, co-organized by the INR/NHRF and the Department of “Political Science and History” of Panteion University of Social and Political Sciences
 • 2001-2004 & 2005-2017: Tutor on Greek History, Hellenic Open University
 • 2004-2010: Researcher at the Institute of Neohellenic Research of the National Hellenic Research Foundation
 • 2003-2004: Tutor on Historical Sociology, University of Crete, Department of Sociology
 • 2002-2003: Tutor on Methodology of Social Research, University of the Aegean, Department of Business Administration

Research Interests
His research interests include historical sociology, national history writing, political movements and ideologies in the Balkans and Europe (18th-20th centuries), especially nationalism and socialism.
Selected Publications

 1. a) Books
 • La formation de l’histoire nationale grecque. L’apport de Spyridon Zambélios (1815-1881), Athens: INR/NHRF, 2005, 377p.
 • (digital copy: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/4050/1/N01.087.0.pdf)
 • Οι ιστοριογραφικές οφειλές των Σπ. Ζαμπέλιου και Κ. Παπαρρηγόπουλου. Η συμβολή Ελλήνων και ξένων λογίων στη διαμόρφωση του τρισήμου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού (1782-1846) [The Historiographical Debts of Sp. Zambelios and C. Paparrigopoulos: The Contribution of Greek and Foreign Scholars in Shaping the Tripart Scheme of Greek Historicism (1782-1846)], Athens: IHR/NHRF, 2012, 597p.
 • Ιστορική Κοινωνιολογία. Αντικείμενο και μέθοδος [Historical Sociology. Object and Method], Edited by N. Vafeas & I. Koubourlis, Athens: Savalas and S. Karagiorgas Found., 2014, 256p.
 • Richard Lachmann, Τι είναι η ιστορική κοινωνιολογία; [What Is Historical Sociology?], Edited by N. Vafeas & I. Koubourlis, Athens: Alexandria Ed. 2018, 240p.
 1. b) Publications in Academic Journals, Collective Volumes and Conference Proceedings
 • “Géorgios Skliros et la première critique marxiste du discours nationaliste grec”, Byzantina et Moderna. Mélanges en l’honneur d’Hélène Antoniadis-Bibicou, edited by S. Petmezas – G. Grivaud, Athens: Alexandria Editions, 2007, p. 323-348
 • “Las peripecias de la integración de los antiguos macedonios en una ‘Historia de la Nación Griega’: Un aspecto de la historia del nacionalismo griego desde la Ilustración griega hasta la formación de la Escuela Histórica Nacional”, transl. by Paula Fontao Schiavone, Revista de Historiografía, no 6 (1/2007), p. 92-101
 • “Autour d’un mystère de l’histoire du livre: les trois versions du premier volume du Voyage pittoresque de Choiseul-Gouffier”, The Historical Review / La Revue Historique, V (2008), p. 67-94
 • (Digital copy: http://www.historicalreview.org/index.php/historicalReview/article/view/221/117)
 • “European Historiographical Influences upon the young Κonstantinos Paparrigopoulos”, The Making of Modern Greece: Nationalism, Romanticism, and the Uses of the Past (1797-1896), edited by Roderick Beaton – David Ricks, London: Ashgate & Centre for Hellenic Studies, King’s College London, 2009, p. 53-63
 • “Les péripéties de l’intégration des anciens Macédoniens dans une ‘histoire de la nation grecque’. Un aspect de l’histoire du nationalisme grec à partir des Lumières grecques et jusqu’à la formation de l’école historique nationale”, Historiographie de l’antiquité et transferts culturels. Les histoires anciennes dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles, edited by Chryssanthi Avlami – Jaime Alvar, Amsterdam & New York: Rodopi, 2010, p. 149-167
 • “Les Bulgares dans les premiers textes de Constantinos Paparrigopoulos et de Spyridon Zambélios”, Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation / Relations gréco-bulgares à l’ère de la formation des identités nationales, edited by P. M. Kitromilides – A. Tabaki, Athens: INR/NHRF, 2010, p. 133-145
 • «Augustin Thierry et l’“hellénisation” de l’Empire byzantin jusqu’à 1853 : les dettes des historiographes de la Grèce médiévale et moderne à l’école libérale française», Héritages de Byzance en Europe du Sud-Est à l’époque moderne et contemporaine, edited by O. Delouis, A. Couderc, P. Guran, Athens: École française d’Athènes, 2013, p. 249-261
 • «Les Serbes et les Monténégrins chez Constantinos Paparrigopoulos», Greek-Serbian Relations in the Age of Nation-Building, edited by P. M. Kitromilides & S. Matthaiou, Athens: IHR/NHRF, 2016, p. 151-161