Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 4196)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ), έχοντας υπόψη:

α. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 7786/31.12.2023, ΑΔΑ: 6Η77469Β7Γ-5ΣΛ), και ειδικότερα το Παράρτημα ΙΙ «Κανονισμός Υποτροφιών»,

β. τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2024, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται χρηματοδότηση 54.000,00 € για υποτροφίες στα Τμήματα του Ρεθύμνου,

γ. την έγκριση έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης από την Επιτροπή Ερευνών (Συν. 792/03.06.2024) σε συνέχεια σχετικής απόφασης της 400ης/29.05.2024 Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας,

καλεί τους υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταθέσουν αιτήσεις για Υποτροφίες Αριστείας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση