ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων  για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του/της αναπληρωτή/τριάς του/της, στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 (Α΄141)

Προκήρυξη Τμ. Κοινωνιολογίας για ΕΔΙΠ 2024_ΨΝ22469Β7Γ-5ΤΠ