Οι Έλληνες, οι Γερμανοί και η Κρίση
Η έρευνα έχει στόχο να καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία προσφέροντας μια συστηματική ανάλυση των πολιτι-κών διεκδικήσεων και αιτημάτων γύρω από την Ελληνική κρίση, όπως αντανακλώνται από τα Ελληνικά, τα Γερμα-νικά και τα διεθνή μέσα μαζικής επικοινωνίας, από τον Οκτώβριο του 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2013. Θα προσφέρει μια χαρτογράφηση των δημοσίων διαμαχών για την οικονομική κρίση στην ευρωζώνη, τα αίτια της, τις συνέπειες της, την επάρκεια των μέτρων και του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων εφαρμόζοντας μια προσέγγιση ανάλυσης περιεχομένου η οποία συνδυάζει την ανάλυση πολιτικού λόγου και την ανάλυση γεγονότων διαμαρτυρίας.
Η λεπτομερής γνώση των διεκδικήσεων και των αιτημάτων που διατυπώθηκαν επιτρέπει μια βαθύτερη κατανόηση όψεων όπως: ποια μέτρα πολιτικής υποστηριζόμενα από ποιους και σε σχέση με ποια επιχειρήματα θα μπορού-σαν να γίνουν αποδεκτά και από ποιες ομάδες αναφοράς. Τα ευρήματα σχετίζονται με τη συζήτηση πάνω στον Εξευρωπαϊσμό και τη διεθνοποίηση της δημόσιας σφαίρας και των κοινωνικών διαμαχών.
Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών διεκδικήσεων όπως αυτές κατα-γράφονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο διαδίκτυο (Koopmans & Statham 1999), ενώ η δεύτερη εστιάζει σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με δημοσιογράφους και τους φορείς εκείνους που διατύπωσαν τα αιτήματα και εμ-φανίστηκαν στην ανάλυση μας των πολιτικών διεκδικήσεων ως πρωταγωνιστές.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι χρήσιμα στους φορείς λήψης αποφάσεων είτε αυτοί εμπλέκονται στη δια-χείριση της κρίσης είτε εμπλέκονται στη διαπολιτισμική κατανόηση, ειδικότερα σε αναφορά με τις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας, αλλά επίσης και στις σχέσεις τους με τους διεθνικούς φορείς. Εκτός αυτού, η τρέχουσα κρίση δένει τις δύο χώρες μαζί. Η Γερμανία θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς δρώντες που επηρεάζει τη διαχείριση της κρίσης έτσι ώστε να μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για τις κακουχίες στην Ελλάδα. Και στη Γερμανική δημόσια συζήτηση, η Ελλάδα φαίνεται να θεωρείται ως η απόδειξη του ότι οι χώρες που βρίσκονται σε κρίση έχουν δημιουργήσει τα προβλήματά τους μόνες τους. Η ελκυστικότητα του να κατηγορείς τους άλλους, και ιδιαίτερα τους ξένους φορείς, μπορεί να βρίσκεται εδώ σε εξέλιξη. Αυτή η έρευνα θα μελετήσει τις τάσεις αυτού του είδους αλλά επίσης και τις αντίθετές τους προσπαθώντας να ταυτοποιήσει τις ευκαιρίες εκείνες που συμβάλλουν στην αποφυγή τέτοιων διαδικασιών αμοιβαίας στοχοποίησης.
 
The Greeks, the Germans, and the Crisis [GGCRISI]
The project aims to fill a gap in the literature by offering a systematic analysis of political claims making around the Greek crisis, as reflected by the Greek, German and transnational media, from October 2009 to September 2013. Applying a content analysis approach that combines political discourse and protest event analysis, it will offer a mapping of the public debates on the economic crisis in the eurozone, their causes, consequences, adequate measures, and the role of involved actors.
A detailed knowledge of the claims making allows a deeper understanding of: which policy measures, supported by whom with relation to which arguments, could gain acceptance by which reference group. The findings relate to the debate on a Europeanization and transnationalization of the public sphere and contention.
The first phase of the work involves a systematic political claims analysis of media reporting and internet content (Koopmans & Statham 1999), while the second focuses on semi-structured interviews with journalists and claim makers who appeared as core actors in the undertaken political claims analysis.
The results will be valuable for decision makers involved either in handling the crisis or involved in intercultural un-derstanding, in particular with respect to the Greek-German relations, but also their relations to transnational ac-tors. Beyond this, the current crisis ties the two countries together. Germany is regarded as one of the most impor-tant actors influencing the handling of the crisis and therefore can be regarded as responsible for the hardships in Greece. And in the German public debate Greece seems to be regarded as the proof that countries in crisis have caused these troubles themselves. The attractiveness of blaming others, especially foreign actors, could be at work. The project will look at such tendencies but also at counter positions to identify opportunities to avoid such a process of mutual scapegoating.