Παράταση του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Παράταση του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Με το άρθρο 32 παρ. 2 του πρόσφατου Ν. 5029/2023, στο άρθρο 66 του ν. 4589/2019, περί των μεταβατικών διατάξεων, προστέθηκε παρ. 6 η οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «6. Βεβαιώσεις για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δυνάμει της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 δύναται να χορηγούνται σε αποφοίτους Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον ενεγράφησαν σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (…)».

Επίσης με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, η παρ. 2 του άρθρου 456 του Ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε ως εξής: «2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους».

Επομένως, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνιολογίας παρατείνεται και συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με τον υφιστάμενο Κανονισμό του, για όσους και όσες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και απόφοιτους, έχουν εισαχτεί μέχρι και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την επιφύλαξη της παραπάνω διάταξης σε ό,τι αφορά στον χρόνο εισαγωγής τους. Η σχετική προκήρυξη για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να δημοσιευτεί τον προσεχή Ιούνιο.