Ημέρα Ώρα Διδάσκων Κωδ. Μαθήματος Κατηγ. Μαθήματος Αίθουσα
ΔΕΥΤΕΡΑ 8.30-11.30 ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ Ε. ΑΓΓΚ020 ΥΠΟ Β΄ ΕΞ. Δ3
ΚΟΥΣΗ Μ. ΠΕΡΚ322 ΥΕΣ Α3-2
11.30-14.30
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.      /ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. ΜΕΘΚ132-ΦΡΟΝΤ. ΥΠΟ Δ’ ΕΞΑΜ. ΕΡΓ. ΥΠ.
ΠΕΤΟΥΣΗ Β. ΕΓΓΚ339 ΥΕΣ Α3-3
14.30-17.30 ΡΩΜΑΝΟΣ Β. Υ002Κ ΠΜΣ Α3-2
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΑΛ. ΘΕΩΚ323 ΥΕΣ Α3-1
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤ. ΣΤΑΚ130 ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. Δ3-7Α
17.30-20.30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.     /ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. ΜΕΘΚ132-ΦΡΟΝΤ. ΥΠΟ Δ’ ΕΞΑΜ. ΕΡΓ. ΥΠ.
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Μ. ΘΡΗΚ285 ΥΕΚ Δ1-Α
ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΑΝΘΚ236 ΥΕΠ ΣΚΕ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι. ΚΙΣΚ313 ΥΕΣ Α3-2
ΤΡΙΤΗ 8.30-11.30 ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΠΟΚΚ149-ΦΡΟΝΤ ΥΠΟ Δ1-Α
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤ. ΜΕΘΚ394 ΥΕΣ Α3-3
11.30-14.30 ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΑΛ. ΘΕΩΚ107 ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. Δ3
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Μ. ΕΙΣΚ201 ΥΕΚ Α3-3
ΡΩΜΑΝΟΣ Β. ΘΕΩΚ311 ΥΕΣ Α3-1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Σ. ΚΟΙΚ293 ΥΕΠ Α3-2
14.30-17.30 ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι. ΙΣΤΚ219 ΥΕΠ Δ1-Α
ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ Χ. ΕΡΓΚ370 ΥΕΣ Α3-3
ΚΟΥΣΗ Μ. Υ004Κ ΠΜΣ Α3-2
17.30-20.30 ΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ΑΝΘΚ231 ΥΕΚ Α3-3
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚ. ΑΕ08Κ ΠΜΣ Α3-1
ΤΑΣΗΣ Θ. ΘΕΩΚ201 ΥΕΠ Δ2-Γ
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ Ε. ΙΣΤΚ218 ΥΕΠ Α3-2
ΤΕΤΑΡΤΗ 8.30-11.30 ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ Ε. ΑΓΓΚ020 ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. Δ3
ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ Ν. ΚΙΝΚ371 ΥΕΣ Α3-2
11.30-14.30 ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ Ε. ΑΓΓΚ040 ΥΠΟ Δ’ ΕΞΑΜ. Δ3
ΤΑΣΗΣ Θ. ΘΕΩΚ107-ΦΡΟΝΤ. ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. Δ1-Α
14.30-17.30 ΖΑΙΜΑΚΗΣ Ι. ΠΟΚΚ350 ΥΕΣ Α3-3
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤ.      /ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. ΣΤΑΚ130-ΦΡΟΝΤ. ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. ΕΡΓ. ΥΠ.
ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ Χ. ΚΕΣΚ257 ΥΕΠ Δ2-Γ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚ. ΠΟΚΚ249 ΥΕΠ Α3-2
17.30-20.30 ΤΖΑΝΑΚΗΣ Ε. ΘΕΩΚ321 ΥΕΣ Α3-3
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΑΓΡΚ290 ΥΕΠ Δ6
ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΘΕΩΚ317 ΥΕΣ Α3-1
ΓΚΟΥΝΗΣ Κ. ΑΝΘΚ334 ΥΕΣ Α3-2
ΠΕΜΠΤΗ 8.30-11.30 ΤΖΑΝΑΚΗΣ Ε. ΥΓΑΚ210 ΥΕΠ ΣΚΕ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΑΓΡΚ393 ΥΕΣ Α3-2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΜΕΘΚ132 ΥΠΟ Δ’ ΕΞΑΜ. Δ3
11.30-14.30 ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ Σ. ΚΟΙΚ232 ΥΕΚ Α3-3
ΣΑΜΑΤΑΣ Μ. ΠΟΛΚ140 ΥΠΟ Β΄ ΕΞΑΜ. Δ6
ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ Ν. ΣΥΠΚ261 ΥΕΠ Α3-2
14.30-17.30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Χ. ΠΟΚΚ267 ΥΕΠ Α3-2
ΖΑΜΠΑΡΛΟΥΚΟΥ Σ. ΠΟΛΚ265 ΥΕΚ Δ2-Γ
ΠΕΤΟΥΣΗ Β. ΠΜΣ Α3-3
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤ.   /ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ. ΣΤΑΚ130-ΦΡΟΝΤ. ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. ΕΡΓ. ΥΠ.
17.30-20.30 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Β. ΑΕ07Κ ΠΜΣ Α3-2
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ε. ΠΟΛΚ341 ΥΕΣ Α3-3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30-11.30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Χ. ΠΟΚΚ355 ΥΕΣ Α3-2
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ε. ΚΟΜΚ245 ΥΕΠ Δ2-Γ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Β. ΑΣΤΚ330 ΥΕΣ Α3-3
11.30-14.30
ΖΑΙΜΑΚΗΣ Ι. ΠΟΚΚ149 ΥΠΟ Β’ ΕΞΑΜ. Δ3
ΔΕΛΗΚΑΡΗ Π. ΔΙΔΚ205 ΥΕΠ Α3-3
ΖΑΜΠΑΡΛΟΥΚΟΥ Σ. ΑΝΑΚ370 ΥΕΣ Β1-29Α
14.30-17.30 ΣΑΜΑΤΑΣ Μ. ΠΟΛΚ140-ΦΡΟΝΤ. ΥΠΟ Β΄ ΕΞΑΜ. Δ6
17.30-20.30 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ Ε. ΒΕ13Κ ΠΜΣ Α3-1
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.30-11.30
11.30-14.30 ΔΕΛΗΚΑΡΗ Π. ΕΚΠΚ346 ΥΕΣ Α3-2
14.30-17.30
17.30-20.30