Κανονισμός εκπαιδευτικής  λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την περίοδο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας του Ιδρύματος για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης του ιού SARS -CoV-2.

 

Από τη Δευτέρα 23/3/2020 η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία του παρακάτω ενδεικτικό πλαίσιο λειτουργίας και ειδικότερα:

 • Για τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιτρέπεται η σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Zoom, Webex ή Microstof Teams)  στο πλαίσιο του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος, δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχε ορισθεί για τη διδασκαλία με φυσική παρουσία ή όπως ενδεχομένως τροποποιηθεί.
 • Για τα προπτυχιακά μαθήματα, επιτρέπεται
 • η σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Zoom, Webex ή Microstof Teams) στο πλαίσιο του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που είχε ορισθεί για τη διδασκαλία με φυσική παρουσία ή όπως ενδεχομένως τροποποιηθεί (ενδείκνυται για μαθήματα με μικρότερα ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα των σεμιναρίων).
 • η ασύγχρονη διδασκαλία με αναρτήσεις στον επίσημο ιστότοπο του μαθήματος(πλατφόρμα elearn.uoc.gr ή Student Web) και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα στοιχείο σύγχρονης διδασκαλίας. Ειδικότερα η ασύγχρονη διδασκαλία περιλαμβάνει ανάρτηση
 • υποχρεωτικά: οδηγιών μελέτης, εποπτικού υλικού ή/και σημειώσεων
 • προαιρετικά: ηχογραφημένων (podcast) ή μαγνητοσκοπημένων (video) διαλέξεων κατανεμημένων ανά εβδομάδα
 • εβδομαδιαία– τηλεσυνεργασία, δηλαδή διαθεσιμότητα του διδάσκοντος/ουσας να απαντά σε ερωτήσεις εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, και μέσα σ’ ένα χρονικό πλαίσιο, το οποίο ορίζεται και δηλώνεται από τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα, και ανακοινώνεται στο studentsweb ή στο moodle ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.
 • ο συνδυασμός της σύγχρονης με την ασύγχρονη διδασκαλία, τηρουμένων των προδιαγραφών που ορίζονται παραπάνω.
 • Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές:
 • Κατάτμηση της ύλης ανά εβδομάδα
 • Σαφείς οδηγίες μελέτης του αναρτώμενου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προσαρμογή της διδακτέας ύλης σύμφωνα με τα οριζόμενα ECTS για κάθε μάθημα.
 • Κάθε εβδομαδιαίο εξ αποστάσεως μάθημα που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω υποκαθιστά ένα αντίστοιχο μάθημα με φυσική παρουσία. Για όσα μαθήματα δεν πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, και μόνο για τα μαθήματα αυτά, ισχύει η υποχρέωση αναπλήρωσής τους με φυσική παρουσία.
 • Οι διδάσκοντες και διδάσκουσες
 • τηρούν το ήδη υπάρχον πρόγραμμα μαθημάτων (δηλ. τις ίδιες ώρες και μέρες διδασκαλίας) ενώ τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν τις δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος (με κοινοποίηση στον πρόεδρο του Τμήματος).  Σε κάθε περίπτωση, οι διδάσκοντες και διδάσκουσες αναλαμβάνουν υποχρέωση εβδομαδιαίας παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να επιλέξουν την πλατφόρμα/εφαρμογή καθώς και τη μέθοδο (σύγχρονη, σύγχρονη, συνδυασμό) που θα χρησιμοποιήσουμε για τη διδασκαλία τους και ανάλογα με τις ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθημάτων τους. Επίσης, όσοι διδάσκοντες και διδάσκουσες το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν κατάτμηση των φοιτητών σε δύο (ή και περισσότερες) ομάδες για τη διδασκαλία και πάλι ανάλογα με τις ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθημάτων τους.
 • στέλνουν στον πρόεδρο και τη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση για τον τρόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα μαθήματος. Οι δηλώσεις στη συνέχεια διαβιβάζονται στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία θα ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • μπορούν να κάνουν εξ αποστάσεως εξέταση προόδου, ενδιάμεση εξέταση (ή οτιδήποτε άλλο σχετικό) με τη μεθοδολογία που θα επιλέξουν ανάλογα και με την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθήματος.
 • μπορούν κάνουν αναπληρώσεις μαθημάτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις εβδομάδες που έχουν ήδη χαθεί έπειτα από συνεννόηση με τη Γραμματεία και τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 • μπορούν να κάνουν αναπληρώσεις μαθημάτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις εβδομάδες που έχουν ήδη χαθεί έπειτα από συνεννόηση με τη Γραμματεία και τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 • Συντάσσουν σχετικές ανακοινώσεις προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις οποίες αναρτούν στο student web ή στο e-learn (ή ακόμα και στις δύο αυτές πλατφόρμες).
 • Για την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης των εξ αποστάσεως μαθημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό:
 • για τη σύγχρονη διδασκαλία, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες τηρούν δεδομένα για την έναρξη και λήξη του μαθήματος. Τα ως άνω δεδομένα βρίσκονται στη διάθεση των διευθυντών/τριών ΠΜΣ για τα οικεία μαθήματα, καθώς και του/της Προέδρου του Τμήματος.
 • για την ασύγχρονη διδασκαλία, οι διδάσκοντες έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης της πλατφόρμας e-learn, όπως αυτή πραγματοποιείται και στη διά ζώσης διδασκαλία, και είναι στη διάθεση του προέδρου του τμήματος ή του διευθυντή/διευθύντριας του ΠΜΣ για ενημέρωση σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί.
 • Καλές πρακτικές που προτείνονται για την ασύγχρονη διδασκαλία είναι οι ακόλουθες:
 • Κατάτμηση της εβδομαδιαίας ύλης σε μικρότερες ενότητες με ευκρινείς στόχους
 • Λέξεις-κλειδιά για κάθε ενότητα
 • Ποικιλία στο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενο, παρουσίαση power point, ντοκιμαντέρ, μαγνητοσκοπημένη ή ηχογραφημένη διάλεξη, ιστοσελίδα, περαιτέρω βιβλιογραφία)
 • Η υποκατάσταση της διδασκαλίας με φυσική παρουσία από την εξ αποστάσεως διδασκαλία, όπως ορίζεται παραπάνω, ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εφαρμόζεται η αναστολή του διδακτικού έργου με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και μόνο κατά το διάστημα αυτό.

Οι τηλεδιασκέψεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα πρέπει να ιδωθούν ως μέσο υποβοήθησης των φοιτητών προς την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων κάθε μαθήματος, την καθοδήγηση της μελέτης τους και τη διευκόλυνση της μεταξύ τους συνεργασίας. Οι τηλεδιασκέψεις λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με ένα πλαίσιο δεσμευτικών κανόνων, που περιλαμβάνονται και περιγράφονται στον ανά χείρας κανονισμό λειτουργίας. Συγκεκριμένα:

Α. Στις τηλεδιασκέψεις οι συμμετέχοντες/ουσες εγγράφονται και συμμετέχουν με το πλήρες ονοματεπώνυμό τους. Εγγραφές με ψευδώνυμα  θα διαγράφονται από τον συντονιστή της τηλεδιάσκεψης.

Β. Όπου απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να δίδεται το ακαδημαϊκό email του/ης φοιτητή/τριας, εκτός αν ως προς αυτό αντιμετωπίζονται αξεπέραστα προβλήματα.

Γ. Οι συμμετέχοντες/ουσες ενεργοποιούν το μικρόφωνο και την κάμερά τους κάθε φορά που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο ή όταν τους/τις το ζητήσει ο/η διδάσκων/ουσα.

Δ.  Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η εγγραφή και ο διαμοιρασμός του περιεχομένου της τηλεδιάσκεψης μέσω του προγράμματος πραγματοποίησης της τηλεδιάσκεψης[1]. Απαγορεύεται, επίσης, η εγγραφή, ηχογράφηση, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση των διασκέψεων με άλλο μέσο και βεβαίως η κοινοποίηση τέτοιου υλικού.

Ε. Ο σεβασμός στο πρόσωπο των συμμετεχόντων/ουσών προϋποθέτει ότι η εικόνα και φωνή τους δεν θα εκτίθεται χωρίς την άδεια τους κατά την τηλεδιάσκεψη σε τρίτους, που ενδεχομένως παραβρίσκονται στον χώρο από τον οποίον συνδέεται ο φοιτητής/τρια. Κατά συνέπεια συνιστάται στους/ις συμμετέχοντες/ουσες να συνδέονται από έναν προσωπικό χώρο εργασίας στον οποίο θα βρίσκονται μόνοι∙ και όταν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούν ακουστικά και μικρόφωνο.

ΣΤ. Το υλικό, που διαμοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, διατίθεται αυστηρά για την προσωπική τους μελέτη και χρήση. Απαγορεύεται κάθε είδους διακίνηση και χρήση του εκτός του σεμιναρίου. Οι συμμετέχοντες/ουσες μεριμνούν ώστε το λογισμικό ή το υλικό που θα διαμοιράσουν να μην περιέχει ιούς ή άλλα κακόβουλα στοιχεία. Το σύνολο του περιεχομένου, που διαμοιράζεται, και κάθε είδους επικοινωνία, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, δεν πρέπει να έχει διαφημιστική, εμπορική, υβριστική, δυσφημιστική, συκοφαντική, ρατσιστική, σεξιστική, πορνογραφική χροιά ή/και να προωθεί το μίσος, τον φανατισμό, τη βία, και κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προσβάλει την προσωπικότητα των συμμετεχόντων/ουσών.

Ζ. Οι τηλεδιασκέψεις κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται κατά κανόνα στο πλαίσιο του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος. Εξαίρεση αποτελούν οι συναντήσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αναπλήρωσης του μαθήματος, ή οι έκτακτες συναντήσεις, που έχουν συμφωνηθεί και ανακοινωθεί εκ των προτέρων.

Η. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις δυο μαθημάτων ταυτόχρονα.

Θ. Στα σεμινάρια καταγράφονται παρουσίες και υπάρχει όριο απουσιών, όπως στις δια ζώσης συναντήσεις. Στα σεμινάρια η προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης και αποχώρησης τηρείται από όλου/ες. Οι φοιτητές/τριες, που αποχωρούν από την τηλεδιάσκεψη προτού αυτή ολοκληρωθεί, οφείλουν να ενημερώσουν τον/η διδάσκοντα/ουσα.

Οι παραπάνω κανόνες είναι δεσμευτικοί για όλους/ες όσου/ες συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. Σε ενδεχόμενη παραβίασή τους, οι διδάσκοντες/ουσες ενημερώνουν άμεσα τον/η φοιτητή/τρια. Μπορούν, δε, να αφαιρέσουν υλικό που δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό ή να ζητήσουν από τον/η φοιτητή/τρια που παραβιάζει τους κανόνες να αποχωρήσει από την τηλεδιάσκεψη, εφόσον μετά από σχετική σύσταση δεν ευθυγραμμιστεί με την τήρησή τους.

 

[1] Εξαιρούνται ειδικές και καλά τεκμηριωμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η υποστήριξη της μάθησης φοιτητών/τριών με ειδικές δυσκολίες.