Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα €1000 έτους 2016

[print_link]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000€ ΕΤΟΥΣ 2016

Κατόπιν της ΚΥΑ 2/19525/0026 (ΦΕΚ 393/21-2-2013, τ. Α’), της υπ’ αριθμ. Φ5/31004/Β3/6-3-2013 εγκυκλίου, της υπ’αριθμ.. Φ5/8993/Ζ1/20-1-2015 του Υπ. Παιδείας καθώς και της τροποποίησης 2/3714/0026/2015/ΦΕΚ-96/Β/20.1.2015

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να υποβάλλουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 κάθε Τρίτη -Τετάρτη- Πέμπτη 09 .00-14.00 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος:

  1. Προπτυχιακός φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία λόγω σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου,

  2. Προπτυχιακός Φοιτητής πρωτοετής ή σε βασικό έτος σπουδών, δηλαδή έως και 4ο έτος ή 6ο έτος μόνο για Ιατρική, κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το ήμισυ των μαθημάτων του προηγούμενου έτους (2014-2015),

  3. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015) έως 30.000 € προσαυξημένο κατά 3.000 € για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

  4. Ακίνητη Περιουσία κατοικιών όλης της οικογένειας (γονέων και τέκνων) με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία έως 200 τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής.

Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Έγγαμη φοιτήτρια είναι δικαιούχος η ίδια εφόσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου

βλ. παραπάνω: Δικαιούχος

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.uoc.gr

2

Εξουσιοδότηση Δικαιούχου

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (π.χ. από κάποιο ΚΕΠ)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.uoc.gr

3

Πιστοποιητικό καλής επίδοσης

Οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος τους σχετική αίτηση

Γραμματεία Τμήματος

https://student.cc.uoc.gr/

4

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου φορολογικού έτους 2015

(Εκκαθαριστικό Σημείωμα )

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητο Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους.

Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν τελευταία Φορολογική Βεβαίωση (Βεβαίωση Προσόδων έτους 2015) όλων των μελών της Οικογένειας

ΕΛΛΑΔΑ

TAXISnet http://www.gsis.gr

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Φορολογίας

5

Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορ. έτους 2015 (Ε1)

Απαραίτητο Ε1 τρέχοντος έτους, εφόσον ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος.

ΕΛΛΑΔΑ

TAXISnet http://www.gsis.gr

6

Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9)

κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 όλης της οικογένειας

Απαραίτητο το Ε9 δικαιούχου (πατέρα), Ε9 συζύγου (μητέρας) και Ε9 προστατευόμενων τέκνων . Δεκτές γίνονται εκτυπώσεις μέσω της εφαρμογής Ε9 του TAXISnet όπου αναγράφεται ότι «Δεν έχει διαμορφωθεί περιουσιακή εικόνα για το έτος 2016» ή κενή βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης. Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας

ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμογή Ε9 –TAXISnet

http://www.gsis.gr

ΚΥΠΡΟΣ

Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας

7

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986) του δικαιούχου γονέα

Υποβάλλεται σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα και δεν υποβάλλουν Ε1 & Ε9, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.uoc.gr

8

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του φοιτητή

Δήλωση που αφορά στην υποβολή ή όχι των Ε1 & Ε9, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015), Εφόσον υπάρχει διαζύγιο, δηλώνει το ονοματεπώνυμο του γονέα που επιβαρύνει για τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.uoc.gr

9

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα μέλη της οικογένειας και η ημερομηνία γέννησης τέκνων

ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτολόγιο ή μέσω ΚΕΠ

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

10

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή

Ως μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΕΛΛΑΔΑ

Υπηρεσία Δήμου ή μέσω ΚΕΠ

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

11

Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 1.1.2014 και εξής. Όσες έχουν συναφθεί προγενέστερα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

TAXISnet

http://www.gsis.gr

12

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ελληνικής Τράπεζας του δικαιούχου

Απαραίτητο το IBAN λογαριασμού Ελληνικής Τράπεζας, στον οποίο αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου (μεταξύ και άλλων) όπου θα κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.

Βιβλιάριο Τράπεζας Δικαιούχου

13

Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου

(ν.1599/1986)

– περί μη είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά

περί ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων

– περί μη διαμονής του φοιτητή σε φοιτητική κατοικία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.uoc.gr

Πληροφορίες

Στην Ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας : http://merimna.uoc.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ή

Στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης: http://www.uoc.gr δείτε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Φοιτητική Μέριμνα Ρεθύμνου, τηλ. 28310-77729, 77946, 77901 fax.2831077738

Email: f.merimna-reth@admin.uoc.gr

Φοιτητική Μέριμνα Ηρακλείου, τηλ 2810- 394888, 394899 fax.2810394879,

Email: f.merimna-her@admin.uoc.gr