22/09/2016 Εγγραφές φοιτητών μόνιμα υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας

Οι φοιτητές/τριες που είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, βάσει της υπ’ αριθμ. 143458/Ζ1/16-9-2016 υπουργικής Απόφασης θα πρέπει να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο από 15/9/2016 έως 15/10/2016 από Δευτέρα -Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10.00 – 12.00 προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους
  2. πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ΄ υλών αρμόδιο όργανο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας η Γραμματεία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ο οποίος ενδιαφέρεται για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελός του με τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Από την Γραμματεία του Τμ. Κοινωνιολογίας