Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (K.A. 11524 Ε.Υ. ΑΛΚΗΣ ΤΕΡΣΕΝΟΒ) (ΑΔΑ: 92ΦΩ469Β7Γ-ΗΑ2)

Aνάρτηση πράξης με θέμα: Α2.8 Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας (K.A. 11524 Ε.Υ. ΑΛΚΗΣ ΤΕΡΣΕΝΟΒ) (ΑΔΑ: 92ΦΩ469Β7Γ-ΗΑ2)

92ΦΩ469Β7Γ-ΗΑ2_ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ