Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Αλκιβιάδη-Δημητρίου Νικολακέα

Ρέθυμνο, 30/11/2017

Δημόσια Υποστήριξη

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Στις 05 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30
στην αίθουσα Α3-3 του Τμήματος Κοινωνιολογίας,


Ο
Αλκιβιάδης-Δημήτριος Νικολακέας

θα παρουσιάσει τη Μ.Δ.Ε. με θέμα:

«Η κριτική της θρησκείας στο έργο του Ludwig Feuerbach»

ενώπιον της Τριμελούς (Συμβουλευτικής) Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους διδάσκοντες:

Λαβράνου Αλίκη, Καθηγήτρια του Τμήματος (επιβλέπουσα),

Μουζακίτης Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος,

Γκιούρας Αθανάσιος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Προσκεκλημένοι

είναι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. καθώς και όσοι το επιθυμούν.

ΣΗΜ. (βλ παράγρ 4.16.7 του αναρτημένου Κανονισμού του ΠΜΣ): Δικαίωμα λόγου κατά τη διάρκεια της δημόσιας υποστήριξης έχει μόνον η Τ.Σ.Ε. Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης κάθε Μ.Δ.Ε. από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Οι φοιτητές μπορούν κατά την κρίση τους να συνοδεύουν την παρουσίασή τους με εποπτικό υλικό (προβολή διαφανειών Α4, video, παρουσίασης Power Point, ή και συνδυασμός των παραπάνω). Επίσης μπορούν να μοιράζουν στο ακροατήριο ολιγοσέλιδα κείμενα (διάγραμμα εργασίας, σημαντικά ντοκουμέντα, χάρτες, σχέδια, κ.λπ.) εφόσον αυτά διευκολύνουν την υποστήριξη της Μ.Δ.Ε.