Διαπιστωτική Πράξη εκλογής μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για συμμετοχή τους στη Συνέλευση του Τμήματος

6ΣΜ1469Β7Γ-ΦΡΩ (2)