«Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ άρθρο 33 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α΄/29.01.2019)»

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : http <http://news.uoc.gr/news/2020/07-02/1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf> ://news.uoc.gr/news/2020/07-02/1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf http <http://news.uoc.gr/news/2020/07-02/2.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf> ://news.uoc.gr/news/2020/07-02/2.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf http <http://news.uoc.gr/news/2020/07-02/2.Ψ7ΖΜ469Β7Γ-4ΗΔ.pdf> ://news.uoc.gr/news/2020/07-02/2.Ψ7ΖΜ469Β7Γ-4ΗΔ.pdf http…

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 17-1ου: «Η Κοινωνική και Πολιτική Συμμετοχή των Νέων σε δύσκολους καιρούς»

Σε συνέχεια της πρόσκλησης μας, ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης «Η Κοινωνική και Πολιτική Συμμετοχή των Νέων σε δύσκολους καιρούς»…