Δημόσια Υποστήριξη Μετ/κής Εργασίας Ειδίκευσης της Ελισσάβετ Πετράκη

Δημόσια Υποστήριξη
Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (Διπλωματική Εργασία)

Στις 17 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
στην αίθουσα Α3-3 του Τμήματος Κοινωνιολογίας,

η Ελισσάβετ Πετράκη

θα παρουσιάσει τη ΜΕΕ, με θέμα:
“Συγκρότηση εργασιακής ταυτότητας: περιπτωσιολογική μελέτη εποχικά εργαζόμενων στον ξενοδοχειακό τομέα”

ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους διδάσκοντες του Τμήματος :

  1. Σωκράτης Κονιόρδος, Καθηγητής (επιβλέπων),
  2. Μαρία Κούση-Λεκάκη, Καθηγήτρια,
  3. Χριστίνα Καρακιουλάφη, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. καθώς και όσοι το επιθυμούν.

ΣΗΜ.: Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (παρ. 4.16.7), ο συνολικός χρόνος παρουσίασης για κάθε Μ.Ε.Ε. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Δικαίωμα λόγου κατά τη διάρκεια της δημόσιας υποστήριξης έχει μόνον η Τ.Σ.Ε. Οι φοιτητές μπορούν, κατά την κρίση τους, να συνοδεύουν την παρουσίασή τους με εποπτικό υλικό (π.χ. προβολή διαφανειών Α4, παρουσίασης Power Point, ή και συνδυασμός των παραπάνω), ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν τη «στεγνή» ανάγνωση κειμένων. Επίσης μπορούν, κατά την κρίση τους, να μοιράζουν στο ακροατήριο ολιγοσέλιδα κείμενα (διάγραμμα εργασίας, σημαντικά ντοκουμέντα, χάρτες, σχέδια κλπ.) εφόσον αυτά διευκολύνουν την υποστήριξη της ΜΕΕ.