ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-21

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2020-2021

 

          Α.Π. 2932/26-2-2021

                                                                                                                           Ημερομηνία: 25/02/2021

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήματος Κοινωνιολογίας» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, διατίθενται 50 θέσεις (15 για φορείς δημοσίου δικαίου και 35 για φορείς ιδιωτικού δικαίου, για πραγματοποίηση δίμηνης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών κοινωνιολογίας αποκλειστικά για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2021 έως και 31 Αυγούστου 2021, με εκ των υστέρων, σε περίπτωση επιλογής, συμπληρωματική δήλωση στο εαρινό εξάμηνο (κωδ. ΠΡΑΚ 500). Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 μήνες και η αμοιβή για κάθε φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 230€ (μεικτά) ανά μήνα (σύνολο 460€ μεικτά).

Όσοι/ες φοιτητές/τριες Κοινωνιολογίας επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση το παραπάνω χρονικό διάστημα καλούνται, αφού μελετήσουν πολύ προσεκτικά τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (!), να καταθέσουν Αίτηση στο εξής αποθετήριο:

 https://fss-backup.soc.uoc.gr:6106/sharing/zqOlwVkNU, από Δευτέρα 1 Μαρτίου (8:00) έως Δεύτερα 8 Μαρτίου (12:00) (καταληκτική ημερομηνία!).

Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια να διανύει τουλάχιστον το 3ο έτος σπουδών,  ενώ τα  κριτήρια κατάταξης και επιλογής των φοιτητών είναι:

(α) μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων 80%, και

(β) αριθμός μαθημάτων 20%

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζεται ο ίδιος αλγόριθμος αποκλειστικά στα υποχρεωτικά μαθήματα. Για την κατανομή των φοιτητών/τριών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς θα υπολογιστεί η προτίμησή τους βάσει της ως άνω κατάταξης.

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ένστασης επί της ορθής μοριοδότησης, την οποία μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της λίστας κατάταξης από τη Γραμματεία. Η κατανομή σε δημόσιους ή ιδιωτικού δικαίου φορείς γίνεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΠΠΠ, βάσει της κατάταξης της Γραμματείας. Οι επιτυχόντες της 1ης Πρόσκλησης του ακ. Έτους 2020-21 που επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτικής τους το ίδιο διάστημα δεν (!) καταθέτουν αίτηση καθώς μεταφέρεται το δικαίωμά τους την περίοδο του καλοκαιριού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ