Μεταδιδάκτορες

 

1. Θεόδωρος Σπύρος (επιβλέπων Γιάννης Ζαϊμάκης) τίτλος εργασίας του: «Από την εθνοτοπική κοινότητα στα δια-τοπικά και δια-εθνικά δίκτυα: Τόπος, μνήμη και κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές στους ‘‘Τρικαλινούς’’ Εβραίους». Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ» (1ος ΚΥΚΛΟΣ).

2. Κώστας Κανελλόπουλος (επιβλέπουσα Μαρία Κούση) τίτλος εργασίας του:  Διεθνική αλληλεγγύη, κρίσεις και κινηματικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

3. Μαρία Πάσχου (επιβλέπουσα Μαρία Κούση) τίτλος εργασίας της: Νεολαία, ανισότητες, κρίσεις και μορφές πολιτικής συμμετοχής στην Ελλάδα

4. Μαρία Ξενιτίδου, στην υπ΄ αριθμ. 326/25-4-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας εγκρίθηκε η ανάληψη ως επιστημονική υπεύθυνη, με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «From Grexit to Brexit: interrogating notions of belonging and identity in Greece and the UK»

5. Αγγελική Παπαθανασίου, (επιβλέπουσα Αλίκη Λαβράνου), τίτλος εργασίας: «Υποκείμενο και Κεφάλαιο: Θεμελίωση και Κριτική των Μορφών Υποκειμενικότητας σε Μαρξιστικές και Μεταδομιστικές Θεωρήσεις του 20ου αιώνα» (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 331/24-10-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας) .

6. Δήμητρα Σιατίτσα,  (επιβλέπων Καθηγητής: Βασίλειος Αράπογλου), τίτλος εργασίας:»Κατοίκηση και επισφάλεια: Στεγαστικές διαδρομές νέων την περίοδο χειραφέτησης από την οικογένεια. Μια κοινωνιο-χωρική προσέγγιση» (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 337/20-3-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας).

7. Μιχάλης Νικολακάκης, (επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ζαϊμάκης), τίτλος εργασίας: «Τουρισμός και ελληνική κοινωνία τις πρώτες δύο μεταδικτατορικές δεκαετίες (1974-1994)» (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 338/17-4-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας).

8. Ειρήνη Θεοδωρακοπούλου, (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευγενία Πετροπούλου), τίτλος εργασίας: «Οι κοινωνικές Καινοτομίες ως διεργασίες στο πλαίσιο των Συστημάτων Βραχείων Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων: μια πολύ-συμμετοχική προσέγγιση στη δημιουργία θεωρητικού πλαισίου για τη μελέτη της Κοινωνικής Καινοτομίας». Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 340/19-6-2019 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

 

Κανονισμός Π.Κ. για τη Μεταδιδακτορική έρευνα

Υπόδειγμα 1: Αίτησης Εκπόνησης Μ.Ε

Υπόδειγμα 2: Πρόταση Εκπόνησης Μ.Ε.