Αχείμαστος Μύρων

 

Θέση
Καθηγητής, Τμήμα κοινωνιολογίας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία του Πολιτισμού: Ιδεολογία και Κουλτούρα,

ΦΕΚ διορισμού : ΦΕΚ 49/28-1-2016 τ.Γ΄(ΑΔΑ:7ΧΟ1469Β7Γ-9ΥΓ)

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077481
Fax: +302831077467
e-mail:myron at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
Αναλυτικό βιογραφικό

Σπουδές

 • 1980 : Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1982-1984 : Πανεπιστήμιο Paris VII-Jussieu, D.E.A en Sociologie Générale.
 • 1990: Διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία με μνεία «Très Honorable». Τίτλος διατριβής: «L’idéologie politique du parti communiste grec (1974-1985). Limites et dynamiques de l’efficacité idéologique communiste dans la société grecque».

Διδασκαλία

Από το 1993 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ενδεικτικές διδασκαλίες : Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Ιδεολογία και Κουλτούρα, Ιδεολογία και Προπαγάνδα, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Ντυρκέμ και Φρέιζερ: το ζήτημα του τοτεμισμού στις απαρχές συγκρότησης κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας, Αθήνα, Εκκρεμές, 2014, σ. ~150 (υπό έκδοση).
 • Κριτική έκδοση στη γαλλική γλώσσα του: É. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, το οποίο θα δημοσιευτεί εντός του 2014 από τον γαλλικό εκδοτικό οίκο Garnier.
 • Εμίλ Ντυρκέμ, Οι Στοιχειώδεις μορφές του θρησκευτικού βίου. Το τοτεμικό σύστημα στην Αυστραλία, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 2014 (υπό έκδοση).
  Τόμος 1ος: Εισαγωγή (σ. 1-212), Μετάφραση.
  Τόμος 2ος: Κριτικός υπομνηματισμός (σ. 1-810), Γλωσσάρι εννοιών (σ. 1-14), Βιβλιογραφία (σ. 1-40), Βιογραφικά σημειώματα (σ. 1-52), Ευρετήρια.
 • «Ο Gaston Bachelard και το αίτημα μιας διαλεκτικής ορθολογικότητας», Αξιολογικά, 11-12 (1998) σ. 238-268.
 • «Μορφές νοηματοδότησης του κοινωνικού πράττειν: ιδεολογία, κουλτούρα, φαντασία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 95 Α, (1998) σ. 3-52.
 • «Συλλογική συνείδηση και συλλογικές παραστάσεις στον Εμίλ Ντυρκέμ», Αξιολογικά, τχ. 19, Μάιος 2008, σ.191-199.
 • Durkheim et Frazer: le débat sur le totémisme, L’Année Sociologique, vol. 82 -2012 – No 2, σ. 313-328.
 • «Une stratégie durkheimienne de dé-légitimation : Carl Strehlow contre George Frazer, Baldwin Spencer et Francis Gillen», δημοσίευση στο συλλογικό τόμο με τίτλο: Les Formes Élementaires de la vie religieuse de Durkheim, cent ans après (1912-2012), M. Béra – N. Sembel (éd.), Παρίσι, Garnier-Classiques, σ. 1-24 (υπό δημοσίευση, 2014).