Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τμήματος Κοινωνιολογίας στη Συνέλευση του Τμήματος_ν.4957/2022 (Α΄141

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή τους, στη Συνέλευση του Τμήματος σε εφαρμογή των διατάξεων του  ν. 4957/2022 (Α΄141)»
Σας ενημερώνουμε, εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή κ. Γεωργίου Μ. Κοντάκη,  για την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 28288/16.11.2022 προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και του αναπληρωτή τους, στη Συνέλευση του Τμήματος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4957/2022 (Α΄141), σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (Φ.Ε.Κ. 5220/τ.Β΄/07.10.2022) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1.γ του άρθρου 412 και της παρ. 2 του άρθρου 413 του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η εκλογική διαδικασία  θα διεξαχθεί, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την ενάτη [09η] πρωινή και ώρα λήξης αυτής την δεκάτη πέμπτη [15η] απογευματινή [09:00΄π.μ. – 15:00΄μ.μ.], και εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 [20η.12.2022], κατά τις ίδιες ώρες, και με την ίδια εκλογική διαδικασία.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους από τις 16 Νοεμβρίου 2022 [16.11.2022] έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 [30.11.2022], ημέρα Τετάρτη και ώρα έως τις 14:30 μ.μ. .

Οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας, υποβάλλονται στην Γραμματεία του οικείου Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους σε αυτόν της Γραμματείας, ήτοι regist@social.soc.gr
Κείμενο προκήρυξης: ΡΞΙΝ469Β7Γ-ΦΞΘ_ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ