Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

[print_link]

εξεταστέα ύλη και τρόπος διεξαγωγής

Με ομόφωνη απόφαση της 283ης/2-4-14, Συνέλευσης του Τμήματος, αποφασίζεται ότι η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη για το ακαδημ. έτος 2014- 2015, θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη των καθώς και το κατά κατηγορία πτυχιούχων εξάμηνο κατάταξης, καθορίζονται ως εξής :

α. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών έπειτα από την επιτυχή τους εξέταση στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Ιστορία Κοινωνιολογικών Θεωριών: Κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Κοντ, Μαρξ, Ντυρκέμ, Βέμπερ.
 2. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία: Κοινωνική Δομή, Κουλτούρα, Ταξική Διαστρωμάτωση, Κοινωνικοί θεσμοί, Διαδικασίες Κοινωνικοποίησης και Κοινωνικού Ελέγχου
 3. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Κοινωνιολογικής Έρευνας.

β. Πτυχιούχοι διετούς και υπέρ-διετούς φοίτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο Σπουδών έπειτα από επιτυχή γραπτή δοκιμασία στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Ιστορία Κοινωνιολογικών Θεωριών: Κλασικοί της Κοινωνιολογίας: Κοντ, Μαρξ, Ντυρκέμ, Βέμπερ.
 2. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία: Κοινωνική Δομή, Κουλτούρα, Ταξική Διαστρωμάτωση, Κοινωνικοί θεσμοί, Διαδικασίες Κοινωνικοποίησης και Κοινωνικού Ελέγχου
 3. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Κοινωνιολογικής Έρευνας.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Jurgen Ritsert (επιμ.), Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας, Αθήνα, Κριτική, 1991.
 • Μ. Ν. Αντωνοπούλου, Oι κλασικοί της κοινωνιολογίας, Αθήνα, Σαβάλλας, 2008.
 • Aron, R., H Εξέλιξη της Κοινωνιολογικής Σκέψης, Αθήνα, Γνώση, 1990
 • Robson, C. Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. 2007

(Κεφάλαια 1,2,3,4,7,8,9,11

 • Κυριαζή, Ν. Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα: Πεδίο 2011
 • Παπαγεωργίου, Γ. (επιμ.) Μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Τυπωθήτω. 1998
 • Giddens Anthony, Κοινωνιολογία Αθήνα, Εκδόσεις Gutemberg 2002 (ενδεικτικά τα κεφάλαια 1, 2, 7, 10, 15)
 • Hughes Michael & Carolyn J. Kroehler, Κοινωνιολογία. Οι βασικές  έννοιες, Κριτική, Αθήνα, 2007 (ενδεικτικά τα κεφάλαια 1, 2, 3, 6, 10,11)
 • Ιαn Craib, Μια Εισαγωγή στην σκέψη των Μάρξ, Βέμπερ, Ντυρκέμ και Ζίμμελ, Αθήνα Εκδόσεις Κατάρτι 2009

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) αίτηση ενδιαφερόμενου

 1. επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου
 2. προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών
 3. σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Σύμφωνα με την νέα ΥΑ Φ1 192329 Β3 διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών : 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014

Διεξαγωγή εξετάσεων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης: οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2014 και συγκεκριμένα στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2014.

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2014-15

Μάθημα
Ημέρα Ώρα Εξέτασης Αίθουσα
Ιστορία Κοινωνιολογικών Θεωριών: Κλασικοί της Κοινωνιολογίας Τετάρτη
3 Δεκεμβρίου 2014
14.30-17.30 Α3-3
(Απέναντι από την Γραμματεία της Κοινωνιολογίας)
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Κοινωνιολογικής Έρευνας Πέμπτη
4 Δεκεμβρίου 2014
14.30-17.30 Α3-3
(Απέναντι από την Γραμματεία της Κοινωνιολογίας)
3. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία: Κοινωνική Δομή, Κουλτούρα, Ταξική Διαστρωμάτωση, Κοινωνικοί θεσμοί, Διαδικασίες Κοινωνικοποίησης και Κοινωνικού Ελέγχου Παρασκευή
5 Δεκεμβρίου 2014
14.30-17.30 Α3-3
(Απέναντι από την Γραμματεία της Κοινωνιολογίας)