Πρακτική άσκηση φοιτητών λαμβάνοντας υπόψιν το Erasmus

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 294/29-4-2015

Προς τους/τις φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική άσκηση μέσω του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Δηλώνουν το μάθημα ΠΡΑΚ500 και με τη λήξη της πρακτικής άσκησης λαμβάνουν βαθμολογία και 5 ECTS.

Προς τους/τις φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση μέσω ERASMUS+

Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης, αναγνωρίζεται το μάθημα ΠΡΑΚ500 χωρίς βαθμολογία (ή με βαθμολογία εφόσον υπάρχει εργασία) και 5 ECTS.

Εάν πραγματοποιηθεί δεύτερη πρακτική άσκηση, πάλι μέσω ERASMUS+, αυτή αναγνωρίζεται σαν μάθημα ΕΛΕ με 5 ECTS.

Εάν έχουν εξαντλήσει τα ΕΛΕ, τότε αναγνωρίζονται τα 5 ECTS της πρακτικής και αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής/τρια δεν απαλλάσσεται από κάποιο μάθημα.