Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλάβή πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για το έτος 2015

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου 2015