ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8.Μεταβατικές διατάξεις του Προγράμματος Σπουδών Ισχύουν οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις του ΠΠΣ:

1.Για τους φοιτητές παλαιότερων ετών που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (με λήψη πτυχίου με 46 μαθήματα)ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο περιορίζεται από 11 σε 8.

2.Για τους φοιτητές εισαγωγής από το 2014-15 μέχρι και το 2018-19 ισχύει ο οδηγός σπουδών τους με λήψη πτυχίου στα40 μαθήματα και την ορισμένη από τον οδηγό σπουδών τους, κατανομή ECTS στα μαθήματα.

3.Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει ένα ή περισσότερα από τα 11 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του παλαιότερου προγράμματος σπουδών με ενσωματωμένο το εργαστήριο θα εξεταστούν με βάση τη λογική του παλιού προγράμματος και θα διατηρήσουν τα ίδια (8) ECTS. Ο τρόπος αξιολόγησης τους θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή που θα διδάσκει το αντίστοιχο μάθημα. Η ρύθμιση αυτή ισχύει τόσο για τα μαθήματα που καταργήθηκε το εργαστηριακό τους μέρος και διδάσκεται μόνο η παράδοση όσο και για μαθήματα στα οποία το εργαστηριακό μέρος έγινε ξεχωριστό εργαστηριακό μάθημα και διδάσκεται στο ίδιο εξάμηνο παράλληλα με την παράδοση του ίδιου μαθήματος.

Ολόκληρος ο νέος Οδηγός Σπουδών 2019-20