ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.)του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας εδώ και πλέον της μίας δεκαετίας. Είναι ενταγμένο οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ενώ στην περίοδο 2007-2009 λειτούργησε χωρίς χρηματοδότηση. Από τον Ιούνιο του 2010 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης του Τμήματος από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα από το τρίτο έτος σπουδών τους και να ασκηθούν σε ένα εργασιακό πλαίσιο που θα επιλέξουν ανάμεσα σε συνεργαζόμενους φορείς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η επιλογή γίνεται με ένα τρόπο τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το φοιτητή/τρια να επιλέξει υπηρεσία σε συνεργασία συνήθως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή και άλλο διδάσκοντα στο Τμήμα.

Το Π.Π.Α προβλέπει την άσκηση των φοιτητών/τριών σε συνεργαζόμενους φορείς που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα. Βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • Την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της επινοητικότητας και της ανάπτυξης επαγγελματικού ήθους από τους ασκούμενους/ες.
  • Την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών προκειμένου να στηριχτεί η ομαλή ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.
  • Η διεύρυνση του πεδίου απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος πέρα από τις μέχρι τώρα καθιερωμένους τομείς πιθανής εργασιακής ένταξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δημιουργία συνδέσεων με ερευνητικά κέντρα, με ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με δίκτυα επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε και με φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτιστικών δράσεων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων της κοινωνιολογίας με την κοινωνική πραγματικότητα και η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσω της επαγγελματικής άσκησης.

Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης: Άννα-Μαρία Παυλάκι στο email pavlaki@edu.uoc.gr ή στο τηλ. 2831077709.

Για προβλήματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο Ε.Υ. (Εμμανουήλ Τζανάκη) κάθε ΔΕΥΤΈΡΑ 11:00-12:30 ή με email στο tzanakism@uoc.gr. Eάν υπάρχει ανάγκη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ε.Υ. τηλεφωνικά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:
Τζανάκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής (email: tzanakism@uoc.gr, τηλ.: 2831077424)

 Ανακοινώσεις Πρακτικής Τμήματος Κοινωνιολογίας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Συνεργαζόμενοι φορείς στον ΑΤΛΑΣ
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης


ERASMUS+Ανακοινώσεις Πρακτικής
Πρακτική-Άσκηση-Απόφαση-ΓΣ294-2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ


Έντυπα και οδηγίες

Αίτηση πρακτικής άσκησης αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Καρτέλα Φοιτητή (πρέπει να αποσταλλεί στο Γραφείο Πρακτικής) ΝΕΑ
Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές
Δελτίο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τους επόπτες

Ερωτηματολόγιο φορέων
Ερωτηματολόγιο φοιτητών

ΠΡΟΤΑΣΗ για εκπόνηση Εργασίας Πρακτικής άσκησης


_______________________________________________________________

1Σ. Δαμιανάκος, Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων, Αθήνα, Πλέθρον, 2005

[print_link]