Στόχοι και ιστορία του ΕΚΑΕΚΕ

 

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 236/Τ.Α./31-10-2000) με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφού είχε προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά την 89η Συνεδρίαση της στις 1/12/1999.

To Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας συμβάλει στην ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις σύγχρονες τάσεις των κοινωνικών επιστημών και κινείται στους ακόλουθους άξονες:

 • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας σε σημαντικές περιοχές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.
 • Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και κάλυψη διδακτικών αναγκών που αφορούν την έρευνα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.
 • Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, θερινών σχολείων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων.
 • Παρουσιάσεις βιβλίων και οργάνωση συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • Έκδοση πρωτότυπων βιβλίων, μελετών, επετηρίδων και πρακτικών.
 • Συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής που έχουν συναφείς στόχους.
 • Ανάπτυξη εμπειρικών μελετών και συναφών βάσεων δεδομένων που αφορούν την επιστημονική τεκμηρίωση κοινωνικών φαινομένων, όπως κοινωνικός αποκλεισμός και ανισότητα που μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη διαμόρφωση ορθολογικών και κοινωνικά δίκαιων πολιτικών.

Θεματικές

 • Ζητήματα μεθοδολογίας, έρευνας και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων και πρακτικών στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 • Κοινωνική και χωρική ανισότητα, αποστέρηση φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.
 • Ανθρωπολογικές και κοινωνιοσημειωτικές προσεγγίσεις φαινομένων οπτικού πολιτισμού.
 • Μελέτες στην κοινωνική θεωρία.\
 • Mελέτες για τη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήματα.
 • Νεανικοί πολιτισμοί και κοινότητες αμφισβήτησης στον αστικό χώρο.