Στόχοι

 

Το εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας υλοποιεί δραστηριότητες ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με έμφαση αφενός στην έρευνα και μελέτη σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και φαινομένων με τη διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων και αφετέρου στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσω της υλοποίησης Συνεδρίων και Θερινών Σχολείων.

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας αποσκοπεί στην κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών αναγκών στο αντικείμενο της κοινωνικής ανάλυσης και της εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας.

Στους στόχους του εργαστηρίου συγκαταλέγονται τα παρακάτω :

  • Η κάλυψη ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών αναγκών σε σχέση με την έρευνα του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
  • Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας.
  • Η διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της κοινωνιολογίας και έχουν ως πεδία αναφοράς τόσο τον Ελληνικό όσο και τον Διεθνή χώρο.
  • Η οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικών αρχείων καθώς και η δημιουργία τράπεζας δεδομένων.
  • Η λειτουργία θερινών σχολείων σε θέματα που άπτονται του πεδίου της κοινωνιολογίας σε συνεργασία με αντίστοιχα Ελληνικά ή Διεθνή Πανεπιστήμια κα Ερευνητικά Κέντρα.
  • Η έκδοση βιβλίων, μελετών, επετηρίδων και πρακτικών σε θέματα κοινωνικής ανάλυσης και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας.