Απρ 072020
 

Σύντομη Περιγραφή

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δια του αποθετηρίου δεδομένων και μετα-δεδομένων, που διατηρεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας (επιστημονικός υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής, Γιώργος Τσιώλης) μετέχει στο δίκτυο Social Data Network (So.Da.Net), που συνιστά την Ελληνική Εθνική Ερευνητική Υποδομή για τις Κοινωνικές Επιστήμες (http://sodanet.gr/). Εκτός του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Εθνικό Δίκτυο για τα Κοινωνικά Δεδομένα συμπράττουν άλλοι 6 φορείς (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δημοκρίτειο Θράκης, Πάντειο, Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών). Το So.Da.Net έχει ενταχθεί στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών 2014-2020 από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) υπό την επωνυμία CESSRΙ. H Ελλάδα – με την ερευνητική υποδομή So.Da.Net – έγινε μέλος της CESSDA (Consortium of European Social Data Archives) τον Ιούνιο 2015 και αποτελεί τον ελληνικό κόμβο της Ευρωπαϊκής υποδομής. Το πρόγραμμα «SoDaNet in Action» σκοπεύει να αναβαθμίσει τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα των υφιστάμενων αποθετηρίων του δικτύου.

Φορέας Χρηματοδότησης

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με MIS 5023637 και Απόφαση Ένταξης 4728/864/Α2 – 30/07/2018

Διάρκεια 1/1/2019 – 31/8/2021

Υπεύθυνος Π.Κ. Γιώργος Τσιώλης

Ερευνητική Ομάδα Γ. Τσιώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Ν. Σερντεδάκις, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Θ. Αληγιζάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας, Κ. Φαγογένης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας