Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Το αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση των πολλαπλών διαστάσεων του προβλήματος έλλειψης στέγης στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της πόλης των Αθηνών. Αρχικός στόχος είναι να υπολογίσει το μέγεθος του πληθυσμού των αστέγων και να χαρτογραφήσει τη χωρική κατανομή τους, συνδυάζοντας διάφορες πηγές, κατάλληλες για την καταγραφή των διαφόρων επιπέδων στέρησης στέγης, με ιδιαίτερη έμφαση στις αόρατες μορφές του προβλήματος των αστέγων. Στη συνέχεια, με αναφορά στις διάφορες μορφές υποστηριζόμενης κατοικίας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στις ΗΠΑ και την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, διερευνά τις δυνατότητες εφαρμογής στην Ελλάδα αντίστοιχων καινοτόμων πολιτικών.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Βασίλης Αράπογλου

Ερευνητική ομάδα

  • Βασίλης Αράπογλου
  • Κώστας Γκούνης

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Hellenic Observatory, London School of Economics και National Bank of Greece Research Innovation Fund on South East Europe