Πρακτική Άσκηση

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.)του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας εδώ και πλέον της μίας δεκαετίας. Είναι ενταγμένο οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ενώ στην περίοδο 2007-2009 λειτούργησε χωρίς χρηματοδότηση. Από τον Ιούνιο του 2010 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης του Τμήματος από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι φοιτητές-τριες μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα και να ασκηθούν σε ένα εργασιακό πλαίσιο που θα επιλέξουν ανάμεσα σε συνεργαζόμενους φορείς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η επιλογή γίνεται με ένα τρόπο τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το φοιτητή/τρια να επιλέξει υπηρεσία σε συνεργασία συνήθως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή και άλλο διδάσκοντα στο Τμήμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Π.Α.

Το Π.Π.Α προβλέπει την άσκηση των φοιτητών/τριών σε συνεργαζόμενους φορείς που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα. Βασικοί στόχοι είναι οι εξής:

  • Την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της επινοητικότητας και της ανάπτυξης επαγγελματικού ήθους από τους ασκούμενους/ες.
  • Την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών προκειμένου να στηριχτεί η ομαλή ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.
  • Η διεύρυνση του πεδίου απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος πέρα από τις μέχρι τώρα καθιερωμένους τομείς πιθανής εργασιακής ένταξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δημιουργία συνδέσεων με ερευνητικά κέντρα, με ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με δίκτυα επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε και με φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτιστικών δράσεων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων της κοινωνιολογίας με την κοινωνική πραγματικότητα και η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσω της επαγγελματικής άσκησης.

 

Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης- Χρήσιμες οδηγίες

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 Ενημέρωση

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιούνται δύο Ενημερωτικές Εκδηλώσεις, από τον ΕΥ του προγράμματος ΠΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ στο Ρέθυμνο. Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και διακινείται με όποιους πρόσφορους τρόπους διατίθενται (αφίσα, ενημερωτικά emails κ.ά.). Η πρώτη εκδήλωση εκάστου εξαμήνου πραγματοποιείται την πρώτη ή την δεύτερη εβδομάδα του εξαμήνου και η δεύτερη την προτελευταία ή την τελευταία, και αποσκοπεί στο να ενημερώσει του φοιτητές και τις φοιτήτριες για το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης αλλά και για τη διαδικασία επιλογής φοιτητών και τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιοποιείται και με άλλους πρόσφορους τρόπους πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι διαθέσιμες θέσεις, το χρονικό διάστημα, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι σχετικές προθεσμίες, καθώς και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών.

Επιλογή

Μετά το πέρας της προθεσμίας η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας προβαίνει, σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος σε κατάταξη των φοιτητών/φοιτητριών που υπέβαλλαν αίτηση βάση μοριοδότησης με τη χρήση των εξής κριτηρίων: 80% μέσος όρος των μαθημάτων, 20% αριθμός των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής/τρια. Με βάση αυτά τα κριτήρια προσδιορίζονται οι επιλεγέντες και οι επιλαχόντες. Η εν λόγω λίστα κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιοποιείται με άλλους πρόσφορους τρόπους.

Εξέταση ενστάσεων

Στην ανακοίνωση της λίστας αυτής αναφέρεται ρητά η δυνατότητα ένστασης εκ μέρους φοιτητή/τριας, η οποία αφορά αποκλειστικά την εγκυρότητα της μοριοδότησής του/της. Η ένσταση μπορεί να κατατεθεί στην Γραμματεία του Τμήματος, εντός τριών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πιθανές ενστάσεις εξετάζονται από την εκάστοτε Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία στην περίπτωση αυτή συνέρχεται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, εξετάζει το βάσιμο ή όχι αυτών, και εάν συντρέχει βάσιμος λόγος τροποποιεί τη λίστα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών που υπέβαλλαν αίτηση αναλόγως, δημοσιοποιώντας ακολούθως την εν λόγω νέα λίστα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οριστικοποίηση συμμετεχόντων

Στη συνέχεια, αποστέλλονται από τον ΕΥ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης τα σχετικά έντυπα με τη λίστα των φοιτητών/τριών που κατέθεσαν αίτηση και επελέγησαν για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (για τη διαδικασία επιλογής βλ. Πρακτικά 267ης/ 26-9-2012 και 315ης/29-3-2017 Συνέλευσης Τμήματος Κοινωνιολογίας).

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Π.Α ασκείται σε αυτήν για δύο μήνες ανελλιπώς. Οι φοιτητές ακολουθούν το ωράριο της υπηρεσίας και τις εντολές των προϊσταμένων σε αυτήν. Το Τμήμα δεν παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η συμμετοχή στο Π.Π.Α. αντιστοιχεί με την παρακολούθηση ενός ΥΕΠ, με αντίστοιχα ECTS. Η αξιολόγηση βασίζεται πρωτίστως στη γραπτή εργασία, την οποία οι συμμετέχοντες/σες στο Π.Π.Α. υποχρεούνται να συγγράψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και να την παραδώσουν το αργότερο μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωσή της στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Π.Π.Α. του Τμήματος, τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή.

Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, ο φοιτητής/τριααποστέλειemailστον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Π.Π.Α. του Τμήματος, τον ενημερώνει για την ομαλή έναρξη της πρακτικής, και του υποβάλλει σε ξεχωριστό αρχείο word πρόταση εκπόνησης της εργασίας, ακολουθώντας το ενδεδειγμένο υπόδειγμα. Το θέμα της εργασίας και η αναζήτηση της βιβλιογραφίας είναι στην ευθύνη του εκάστοτε φοιτητή/τριας. Η εργασία θα πρέπει απαραίτητα να σχετίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμενο της πρακτικής άσκησης. Συνιστάται οι φοιτητές/τριες να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην εκπόνηση της εργασίας τους (αναζήτηση βιβλιογραφίας, κατάλληλου εμπειρικού υλικού, συμβούλων).

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΕΥ ξεκινά η εκπόνηση της εργασίας, η οποία συγγράφεται κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.Η εργασία αυτή έχει έκταση 4.500 – 5.500 λέξεις, σε διάστιχο 1,5 και γραμματοσειρά 12 Times New Roman, και ακολουθεί τις βασικές αρχές των σεμιναριακών εργασιών (σαφές ερευνητικό ερώτημα, συγκεκριμένη δομή, διάκριση σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, ορθή χρήση παραπομπών, βιβλιογραφίας και λοιπών πηγών) και περιλαμβάνει παράρτημα αποτίμησης της Π.Α. έκτασης επιπλέον 300-400 λέξεων. Ο βασικός στόχος είναι η σύνδεση εμπειριών οι οποίες προκύπτουν από την Π.Α. με τις θεωρητικές γνώσεις της Κοινωνιολογίας.

Η εργασία διορθώνεται και αξιολογείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Π.Π.Α. του Τμήματος, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Ορθή χρήση βιβλιογραφίας (χρήση αναγνωρισμένου συστήματος παραπομπών, υποσημειώσεων και παράθεσης της βιβλιογραφίας, π.χ. APA, Harvard). 15%
Αξιοποίηση εμπειρίας Πρακτικής Άσκησης. 50%
Επιστημονική εμβάθυνση της εργασίας. 25%
Δομή της εργασίας (έκταση, διάκριση σε κεφάλαια και σύνδεση μεταξύ τους). 10%

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος η εργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πτυχιακή εργασία.

Οι φοιτητές αξιολογούνται και από την Υπηρεσία τους η οποία συμπληρώνει και σχετικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής γενικότερα.Οι φοιτητές επίσης συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μας επισημάνετε καλές και προβληματικές εμπειρίες για να οδηγηθούμε σε ορισμένες ορθολογικές επιλογές υπηρεσιών.

 

Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης: Άννα-Μαρία Παυλάκι στο email pavlaki@edu.uoc.gr.

Για προβλήματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο Ε.Υ. (Εμμανουήλ Τζανάκη) κάθε ΔΕΥΤΈΡΑ 11:00-12:30 ή με email στο tzanakism@uoc.gr . Eάν υπάρχει ανάγκη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ε.Υ. τηλεφωνικά.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:

Τζανάκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής (email: tzanakism@uoc.gr, τηλ.: 2831077424)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τζανάκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής

Γιάννης Ζαϊμάκης, Καθηγητής

Αθηνά Σκουλαρίκη, Λέκτορας

 

 

Συνεργαζόμενοι φορείς στον ΑΤΛΑΣ

Έντυπα και οδηγίες

Αίτηση πρακτικής άσκησης αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Καρτέλα Φοιτητή (πρέπει να αποσταλλεί στο Γραφείο Πρακτικής)
Οδηγίες
Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές
Δελτίο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τους επόπτες

Ερωτηματολόγιο φορέων
Ερωτηματολόγιο φοιτητών

ΠΡΟΤΑΣΗ για εκπόνηση Εργασίας Πρακτικής άσκησης

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης


ERASMUS+Ανακοινώσεις Πρακτικής
Πρακτική Άσκηση και ERASMUS+ (απόφαση ΓΣ294/2014)


Ημερίδα με θέμα: «Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών Κοινωνιολογίας»

_______________________________________________________________
1Σ. Δαμιανάκος, Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων, Αθήνα, Πλέθρον, 2005

[print_link]