Πρακτική Άσκηση

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνιολογίας από εδώ και μία δεκαετία και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους ενώ στην περίοδο 2007-2009 λειτούργησε σε εθελοντική βάση. Από τον Ιούνιο του 2010 έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ αφού αξιολογήθηκε θετικά η πρόταση που είχε εκπονήσει το Τμήμα στο Υπουργείο Παιδείας.

Στόχοι του προγράμματος

Το Π.Π.Α προβλέπει την άσκηση των φοιτητών/τριών σε συνεργαζόμενους φορείς που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα και ως βασικούς στόχους:

 1. την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και στην απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση εσείς επαγγελματικής επινοητικότητας και επαγγελματικού ήθους από εσείς ασκούμενους.
 2. την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών για τη διεύρυνση και εδραίωση του δικτύου επαφών που αναπτύχθηκε με το ΠΠΑ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, προκειμένου να στηρίζει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.
 3. η διεύρυνση του πεδίου απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος πέρα από εσείς μέχρι τώρα καθιερωμένους τομείς πιθανής εργασιακής ένταξης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην δημιουργία συνδέσεων με ερευνητικά κέντρα, με ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με δίκτυα επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε και με φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής και πολιτισμικής πολιτικής στο χώρο εσείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 4. η σύνδεση των κατά βάση θεωρητικών γνώσεων εσείς κοινωνιολογίας με την κοινωνική πραγματικότητα και η αφομοίωση εσείς επιστημονικής γνώσης μέσα από τη επαγγελματική άσκηση

Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης- Χρήσιμες οδηγίες

 • Οι φοιτητές-τριες μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Άσκηση ως μάθημα και να ασκηθούν σε ένα εργασιακό πλαίσιο που θα επιλέξουν ανάμεσα σε συνεργαζόμενους φορείς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Η επιλογή γίνεται με ένα τρόπο τέτοιο που δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο το φοιτητή να επιλέξει υπηρεσία σε συνεργασία συνήθως με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ή και άλλο διδάσκοντα στο Τμήμα.
 • Ο φοιτητής δηλώνει την Πρακτική, επιλέγει υπηρεσία και συμπληρώνει σχετικά δικαιολογητικά με την Γραμματεία του Π.Π.Α Μαρίνα Μουνδριανάκη.
 • Η Π.Α ασκείται σε αυτήν για δύο μήνες ανελλιπώς. Οι φοιτητές ακολουθούν το ωράριο της υπηρεσίας και τις εντολές των προϊσταμένων εσείς σε αυτήν.
 • Το Τμήμα δεν παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία αλλά συνιστά στους φοιτητές να προτείνουν και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν στην εκπόνηση της εργασίας τους.
 • Η εργασία αυτή έχει έκταση 20-40 σελίδες σε διάστιχο 1,5 και γραμματοσειρά 12 Times New Roman και ακολουθεί τις βασικές αρχές των σεμιναριακών εργασιών. Ο βασικός στόχος είναι η σύνδεση εμπειριών από την υπηρεσία του με θεωρητικές γνώσεις της Κοινωνιολογίας.
 • Η εργασία διορθώνεται και αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
 • Σε περιπτώσεις ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος η εργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πτυχιακή εργασία.
 • Οι φοιτητές αξιολογούνται και από την Υπηρεσία τους η οποία συμπληρώνει και σχετικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής γενικότερα.
 • Οι φοιτητές επίσης συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μας επισημάνετε καλές και προβληματικές εμπειρίες για να οδηγηθούμε σε ορισμένες ορθολογικές επιλογές υπηρεσιών.

Για προβλήματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να απευθύνεστε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο Ε.Υ. (Εμμανουήλ Τζανάκη) κάθε Τρίτη 11:00-12:30. ή με email στο tzanakism@uoc.gr . Eάν υπάρχει ανάγκη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ε.Υ. τηλεφωνικά.

Για ζητήματα που αφορούν τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στις ώρες εξυπηρέτησης. (email: regist@social.soc.uoc.gr και praktiki@social.soc.uoc.gr).

Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης: Άννα-Μαρία Παυλάκι στο email pavlaki@edu.uoc.gr και Μαρία Μάζη στο email maria.mazi@edu.uoc.gr.

Επόπτες Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Κοινωνιολογίας Εμμανουήλ Τζανάκης

 • Ιωάννης Ζαϊμάκης
 • Αθηνά Σκουλαρίκη

Συνεργαζόμενοι φορείς στον ΑΤΛΑΣ

Έντυπα και οδηγίες

Αίτηση πρακτικής άσκησης
Καρτέλα Φοιτητή (πρέπει να αποσταλλεί στο Γραφείο Πρακτικής)
Οδηγίες
Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές
Δελτίο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από τους επόπτες

Ερωτηματολόγιο φορέων
Ερωτηματολόγιο φοιτητών
Ενημερωτικό φυλλάδιο

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης


ERASMUS+Ανακοινώσεις Πρακτικής
Πρακτική Άσκηση και ERASMUS+ (απόφαση ΓΣ294/2014)


Ημερίδα με θέμα: «Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών Κοινωνιολογίας»

_______________________________________________________________
1Σ. Δαμιανάκος, Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων, Αθήνα, Πλέθρον, 2005

[print_link]