Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα εξετάζει τα χαρακτηριστικά, τις μορφές, το νόημα και το περιεχόμενο του πολιτικού-υπαρξιακού γκραφίτι στο οπτικό τοπίο ελληνικών πόλεων στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, επιχειρεί να κατανοήσει το λόγο των υποκειμένων του γκραφίτι και το νόημα της δημιουργίας γκραφίτι σε μια κοινωνία κρίσης.

Το πρόγραμμα εστιάζεται στις συνθήκες της ελληνικής κρίσης και στις κοινωνικο-ψυχολογικές επιπτώσεις στην κοινωνία και διερευνά τους κοινωνικούς χώρους στους οποίους η πρακτική του γκραφίτι έχει εμπεδωθεί: πολιτικές εντάσεις, κοινότητες επισφάλειας, ριζοσπαστικές συλλογικότητες, κοινότητες καλλιτεχνών του δρόμου, πολιτικές ομάδες.

Η μελέτη βασίζεται σε εθνογραφική έρευνα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε περιοχές των κέντρων πόλης και σε εργατικά προάστια όπου η παρουσία των πολιτικών γκραφίτι είναι αισθητή. Η έρευνα χρησιμοποιεί το μοντέλο των μικτών μεθόδων με συμπληρωματικά τεκμήρια που περιλαμβάνουν φωτογραφικό υλικό πολιτικών γκραφίτι, εθνογραφική παρατήρηση και βιογραφικές συνεντεύξεις με δημιουργούς γκραφίτι και καλλιτέχνες του δρόμου

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ζαϊμάκης Γιάννης

Ερευνητική ομάδα

 • Μ. Παπαδάκη, ΕΔΙΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Α. Τσιριντάνης , ΕΤΕΠ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μ. Βαρδάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Α, Δρακωνάκης Αντώνης, Μεταπτυχιακός απόφοιτος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Clermont-Ferrand II
 • Β. Γκαγκέλης, μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Χ.Μ. Μπουρμά, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Α. Βασιλάκη, φοιτήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Έκθεση πεπραγμένων

Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της έρευνας ήταν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, η κοινωνική συγκρότηση, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι ταυτότητες που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των κοινοτήτων των φανατικών οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Ελλάδα. Η έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο της εδραιωμένης θεωρίας (ground theory) μέσα από διαμεθοδικές προσεγγίσεις και χρήση ετερόκλητων ερευνητικών δεδομένων (ερωτηματολόγιο, αφηγήσεις ζωής, επιτόπια παρατήρηση, ανάλυση αρχειακού υλικού, ανάλυση περιεχομένου τραγουδιών και γκράφιτι) και έγινε σε τρία αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) στα οποία υπάρχει η πλειοψηφία των οργανωμένων οπαδών στην Ελλάδα.

 • Η ανάπτυξη της έρευνας περιλάμβανε τα ακόλουθα στάδια:
 • Διερεύνηση της κοινωνικής ιστορίας του κινήματος των οργανωμένων οπαδών στις υπό μελέτη κοινότητες
 • Συγκέντρωση δεδομένων για την κοινωνική οργάνωση και τα πρότυπα συλλογικής δράσης των κοινοτήτων οπαδών
 • Ανάλυση περιεχομένου τραγουδιών, ύμνων και γκραφίτι οπαδών
 • Διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων των οπαδών: επάγγελμα, φύλο, οικογένεια, εκπαίδευση, πολιτικές στάσεις, χρήσεις του ελεύθερου χρόνου
 • Ερμηνευτική διείσδυση στις κοινότητες των οπαδών μέσα από την ανάλυση των λόγων των υποκειμένων που έχουν βιώσει την οπαδική εμπειρία
 • Διεπιστημονική και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και ανάλυση τους δεδομένων από τη σκοπιά μιας ερμηνευτικής πολιτισμικής κοινωνιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γιάννης Ζαϊμάκης

Ερευνητική ομάδα

 • Γ. Ζαϊμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Β. Τζούκας Διδάκτορας Πάντειου Πανεπιστημίου,
 • Μ. Νικολακάκης , Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Δ. Δρένος , Υποψήφιος Διδάκτωρ Πάντειου Πανεπιστημίου
 • Μ. Ανδρονάς, Μεταπτυχιακός φοιτητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μ. Τσιμπογιάννη , Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Α. Αντωνιάδης , Πολιτικός επιστήμων

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 7 φορείς & Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Αιγαίου (συντονιστής), Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Το υποέργο που είχε αναλάβει η ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο εν λόγω πρόγραμμα συνίστατο στη «Συλλογή, συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών άρθρων και κειμένων σχετικά με τις Ερευνητικές Υποδομές και τη Δευτερογενή Ανάλυση στην Κοινωνική έρευνα».

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γιώργος Τσιώλης

Ερευνητική ομάδα

 • Γ. Τσιώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Ν. Σερντεδάκις, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Το αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση των πολλαπλών διαστάσεων του προβλήματος έλλειψης στέγης στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της πόλης των Αθηνών. Αρχικός στόχος είναι να υπολογίσει το μέγεθος του πληθυσμού των αστέγων και να χαρτογραφήσει τη χωρική κατανομή τους, συνδυάζοντας διάφορες πηγές, κατάλληλες για την καταγραφή των διαφόρων επιπέδων στέρησης στέγης, με ιδιαίτερη έμφαση στις αόρατες μορφές του προβλήματος των αστέγων. Στη συνέχεια, με αναφορά στις διάφορες μορφές υποστηριζόμενης κατοικίας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στις ΗΠΑ και την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, διερευνά τις δυνατότητες εφαρμογής στην Ελλάδα αντίστοιχων καινοτόμων πολιτικών.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Βασίλης Αράπογλου

Ερευνητική ομάδα

 • Βασίλης Αράπογλου
 • Κώστας Γκούνης

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Hellenic Observatory, London School of Economics και National Bank of Greece Research Innovation Fund on South East Europe

Νοέ 232016
 

Σύντομη περιγραφή

Στο εν λόγω πρόγραμμα, που στόχο είχε τη συγκρότηση της Ελληνικής Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής για τα Κοινωνικά Δεδομένα, συμμετείχαν 7 φορείς & Πανεπιστήμια: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Η ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης συνέλεξε και τεκμηρίωσε δεδομένα ερευνών στις θεματικές περιοχές «Εργασία, εργασιακές ταυτότητες και εργασιακές σχέσεις», «Γεγονότα διαμαρτυρίας και συλλογική δράση», «Έρευνες ιστοριών ζωής και βιογραφικών αφηγήσεων», τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γιώργος Τσιώλης

Ερευνητική ομάδα

 • Γ. Τσιώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Ν. Σερντεδάκις, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Χρ. Μάιπα, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Κ. Αναγνωστάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
 • Μ. Κουφίδη, Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Α. Σουλιώτη, Φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας

Τμήμα

Κοινωνιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας